Opinto-opas

Geronomikoulutus (monimuoto-opinnot) Kemi syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Ikäihmisen kohtaaminen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla
                                         
Vuorovaikutus ja viestintä 10
     
           
                 
Monitieteinen gerontologiaosaaminen 10
     
           
                 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen 5
     
           
                 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu: ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
                 
Monialainen arviointiosaaminen ja gerontologinen hoiva ja hoitotyö
                                         
Monialainen arviointiosaaminen 10
       
           
               
Gerontologinen hoiva ja hoitotyö 10
       
           
               
Ammattitaitoa edistävä harj.: monialainen arviointiosaaminen ja gerontologinen hoiva- ja hoitotyö 10
       
           
               
Gerontologinen kuntoutusosaaminen
                                         
Englanti 5  
       
             
           
Ohjaaminen vanhustyössä 10  
       
             
           
Gerontologinen kuntoutus ja geronteknologia 10  
       
             
           
Ikääntyvän väestön palvelut
                                         
Ikääntyvän väestön palvelut ja palveluohjaus 5  
         
             
         
Svenska för geronomer 5  
         
             
         
Ruotsin kirjallinen taito 0                                          
Ruotsin suullinen taito 0                                          
Ammattitaitoa edist. harj.: Geront. kuntoutusosaaminen sekä palvelujärjestelmä- ja palv.ohjausosaam. 15  
         
             
         
Ikääntyvän väestön palvelujen koordinointi ja johtamisosaaminen
                                         
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5    
         
               
     
Ikääntyvän väestön palveluiden kehittäminen 10    
         
               
     
Ikääntyvän väestön palveluiden kehittäminen ja innovointi
                                         
Ikääntyvän väestön palveluiden johtaminen 10    
           
               
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu: Ikääntyvän väestön palveluiden kehittäjä- ja johtamisosaaminen 15    
           
               
   
Vanhustyön laadunhallinnan johtaminen, taloushallinto ja yrittäjyys
                                         
Hoiva-alan yrittäjyys ja taloushallinto 10      
           
                 
Ammatillisuutta vahvistava ja syventävä harjoittelu 15      
           
                 
605040253030252515252530300252501525025
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                 
   
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Yrittäjyyden mahdollisuudet 5                                          
Ideasta markkinoille 5                                          
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5                                          
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5                                          
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5                                          
0000000000000000010005
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                         
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5  
       
             
           
Opinnäytetyö
                             
 
   
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5  
         
             
         
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5    
         
               
     
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5    
           
               
   
01010000555500005100101000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 60 50 25 30 30 30 30 20 30 25 30 30 0 30 35 0 35 35 0 30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTO Geronomi (AMK) 210 op

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUKSEN PROFIILI

Geronomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan yhteinen ammattikorkeakoulututkinto, joka perustuu kansainvälisiin ja kansallisiin koulutuksen tasokuvauksiin, valtakunnallisiin vanhustyön strategioihin ja laatusuosituksiin, työelämälähtöisyyteen sekä monitieteiseen gerontologiaan. Tutkinnon suoritettuasi olet kokonaisvaltaisen vanhustyön asiantuntija, joka toiminnallaan kehittää tulevaisuuden vanhustyötä ja mahdollistaa iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen. Valmistuttuasi kykenet johtamaan vanhustyötä sekä kehittämishankkeita ja toimimaan itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Voit työskennellä esimerkiksi kuntoutusyksiköissä, kotihoidossa, palvelukeskuksissa, hoiva- ja hoitopalveluyrittäjänä, palveluohjaajana, vanhustyön esimiestehtävissä, vanhuspalvelujen koordinointitehtävissä tai järjestö- ja yhdistyssektorilla

Lapin korkeakoulukonsernin strategisista valinnoista vanhustyön koulutuksessa painottuvat erityisesti tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta sekä kehittämisen painopisteinä ikäihmisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia edistävät ratkaisut pitkien etäisyyksien yhteisöissä. Monialainen toimintakyvyn arviointiosaaminen ja ennaltaehkäisevä toiminta vanhustyössä ovat opetussuunnitelman keskeisiä teemoja.

OPINTOJEN JA OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE

Geronomikoulutuksen opintojen rakenne ja tutkinnon laajuus ovat ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukaisia. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, jotka jaetaan perus- ja ammattiopintoihin (120 op), vapaasti valittaviin opintoihin (15 op), ammattitaitoa edistävään harjoitteluun (60 op) ja opinnäytetyöhön (15 op).

Perus- ja ammattiopinnoissasi tavoitteenasi on perehtyminen alan yleiseen teoreettiseen perustaan ja keskeisiin ammatillisiin tehtäväalueisiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Oppilaitoksen osoittamissa oppimisympäristöissä ja käytännön työelämässä tehtävässä ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa sovellat ja vahvistat osaamistasi. Työelämäharjoittelussa perehdyt myös geronomin työelämän käytänteisiin ja vanhustyön ammattilaisen rooliin moniammatillisessa yhteistyössä. Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää ammatillista osaamistasi. Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää myös muiden korkeakoulujen ja muiden koulutusten opintoja. Opinnäytetyöprosessissa kehität valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön toteutuksessa sinulla on mahdollisuus monialaiseen, koulutusten väliseen yhteistyöhön.

Lapin ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelman rakenteen muodostavat vanhustyön ydinosaamisen, profiloivan osaamisen sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintokokonaisuudet.

Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa tavoitteena on perehtyä ammattialan ammatillisiin tehtäväalueisiin ja niiden perusteisiin siten, että kykenet valmistuttuasi työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Myös tutkintoon kuuluvat viestinnän ja sekä englannin ja ruotsin opinnot toteutuvat ydinosaamisen opintokokonaisuuden opintojaksoissa. Opintojen loppuvaiheen profiloivan osaamisen valinnoilla voit suunnata osaamistasi laajemmalle tai syventää osaamistasi. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sisältää tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot (5 op) sekä opinnäytetyön suunnittelu, toteuttamis- ja viimeistelyvaiheen.

GERONOMIKOULUTUKSEN KOMPETENSSIT JA AMMATILLISEN KASVUN POLKU

Opetussuunnitelman perustana toimivat geronomin työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja Lapin ammattikorkeakoulun koulutusten yhteiset, yleiset työelämäkompetenssit. Koulutuskohtaiset ja yleiset työelämäkompetenssit integroituvat toisiinsa opetussuunnitelman teemoissa, osaamistavoitteissa ja toteutussuunnitelmissa, ja niiden arviointi toteutuu eri opintojaksoissa koulutuksen kompetenssimatriisin mukaisesti.

Yhteiset kompetenssit:
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
- Työyhteisöosaaminen
- Innovaatio-osaaminen
- Kansainvälistymisosaaminen

Geronomin (AMK) kompetenssit:
- Gerontologinen osaaminen
- Monialainen arviointiosaaminen
- Ohjausosaaminen
- Gerontologinen hoiva-, hoito- ja kuntoutusosaaminen
- Palvelujärjestelmäosaaminen
- Johtamis-, kehittämis- ja laadunhallintaosaaminen

Opetussuunnitelmassa koulutuksesi oppimisprosessi on tehty näkyväksi kuvaamalla geronomiopiskelijan ammatillinen kasvu perehtyjästä kehittäjäksi vuositeemojen avulla:

1.vuosi: Vanhustyön perehtyjä
Perehdyt vanhustyön perusteisiin ja gerontologiaan tieteenalana. Keskeisinä teemoina ovat monialainen orientaatio ikääntymiseen ja ikäihmisen kohtaamiseen sekä monialainen arviointisaaminen ja gerontologinen hoiva ja hoitotyö.

2. vuosi: Vanhustyön harjaantuja
Harjaannut edistämään ikäihmisen osallisuutta ja toimijuutta hoivan, hoidon- ja kuntoutuksen palveluissa. Osaat ohjata ja neuvoa ikäihmistä sekä hänen läheisiään arjessa selviytymisessä. Keskeisiä sisältöjä ovat palveluohjauksen, verkostotyön gerontologisen kuntoutuksen menetelmät sekä geronteknologiset ratkaisut ikäihmisen toimijuuden ja toimintakyvyn tukemisessa.

3. vuosi: Vanhustyön soveltaja/kehittäjä
Osaat soveltaa tutkittua gerontologista tietoa ikääntyneen väestön palvelujen koordinointi-, johtamis- ja kehittämistyössä. Tunnistat työyhteisön sekä ikääntyvän väestön palveluiden kehittämistarpeita, ja osaat esittää niihin tarkoituksenmukaisia ja innovatiivisia kehittämisideoita.

4. vuosi: Vanhustyön kehittäjä
Syvennät yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaasi vanhuspalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Perehdyt yrittäjyyteen mahdollisena tulevaisuuden uravaihtoehtona.

Ammatillinen kasvusi geronomiksi kehittyy erilaisten työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavien projektien kautta.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI

Geronomikoulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen, ja opiskelussa keskeistä on opiskelijoiden yhteinen tiedon hankkiminen, tuottaminen ja jakaminen sekä kyky soveltaa teoriatietoa käytännön työtilanteisiin. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti verkkoympäristöissä ja kampuksella sekä käytännön harjoittelussa, jota voit tehdä eri puolella Suomea olevissa harjoittelupaikoissa tai harjoitteluvaihdossa ulkomailla.

Vaihto-opiskelumahdollisuuden lisäksi kansainvälistymistä tuetaan kieliopinnoilla ja opintojen vieraskielisellä materiaalilla. Lisäksi voit osallistua kotikansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin.

Opiskeluasi ja ammatillista kehitystäsi tukevat ohjaus ja palaute, joita saat oppilaitoksen henkilöstöltä ja työelämäharjoitteluiden ohjaajilta. Tärkeää on oppia hyödyntämään myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnissa hyödynnetään ns. kehittävää arviointia, jossa arvioinnin kohteina ovat sekä oppimisprosessi että oppimisen tulos. Arvioinnin perustana ovat kunkin opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Oppimistulokset voidaan tunnistaa opetussuunnitelmaan kirjattujen arviointikriteerien avulla.

AMK- tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden kahden vuoden työkokemuksen jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittamiseen. Opintoja voi jatkaa myös yliopistojen maisterikoulutuksissa koti- tai ulkomailla.