Opinto-opas

Restonomikoulutus (monimuoto-opinnot) Rovaniemi, syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Orientoivat opinnot 5
     
           
                 
Johdatus matkailuilmiöön 5
     
           
                 
Matkailun toimintaympäristö 5
     
           
                 
Projektinhallinta 5
     
           
                 
Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet 5
       
           
               
Liiketoimintamallin suunnittelu 5
       
           
               
Matkailun kestävä suunnittelu 5
       
           
               
Matkailualan turvallisuusosaaminen 5
       
           
               
Työyhteisössä toimiminen 5  
       
             
           
Työntekijäkokemuksen johtaminen 10  
       
             
           
Customer Experience Management in Tourism 10  
         
             
         
Collaborative Customer Experience and Digital Marketing 5  
         
             
         
Matkailun konseptoidut liiketoimintamallit 5    
         
               
     
Menestyvän matkailuliiketoiminnan kehittäminen 5    
         
               
     
Destination Management 5    
         
               
     
Matkailun vastuullinen johtaminen 10    
         
               
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30                                          
Perusharjoittelu 10                                          
Syventävä harjoittelu 20                                          
Kieli- ja viestintäopinnot 20                                          
Moniulotteinen viestintä 5
     
           
                 
Kielen käyttö 5  
       
             
           
Tekstilajit 5  
         
             
         
Vuorovaikutusosaaminen 5    
         
               
     
Viestintä 0                                          
Ruotsi, suullinen taito 0                                          
Ruotsi, kirjallinen taito 0                                          
Englanti 0                                          
4540300252020203000252002020030000
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
                                         
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 45                                          
Tapahtumamatkailu 5                                          
Matkailun osallistavat taloudet 5                                          
Cultural and Social Studies of Tourism 5                                          
Matkailu ympäristökriisin aikakaudella (LAY ja OY) 5                                          
Matkailu ja oikeus 5                                          
Current Issues in Tourism 10                                          
Matkailualan projektityö (vaihtoehtoinen) 10                                          
Managing e Tourism 5                                          
Elämysten tuottaminen ja elämänhallintataitojen kehittäminen 10                                          
Vapaasti valittavat opinnot 25                                          
Matkailututkimus (yliopisto) 25                                          
Orientoivat opinnot ja HOPS 1                                          
Matkailun tutkimus 1 5                                          
Matkailun tutkimus 2 5                                          
Laadullisen tutkimuksen perusteet 5                                          
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5                                          
Tieteellinen tiedonhankinta 2                                          
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2                                          
Matkailutyöhön tutustuminen 5
     
           
                 
Ruoka- ja juomakulttuurit 5                                          
Palvelusaksa 5                                          
S´il vous plait 5                                          
Espanja: Español del turismo 5                                          
Vastuullisuus ja laatu ravitsemispalveluissa 5                                          
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                         
Yrittäjyyden mahdollisuudet 5                                          
Ideasta markkinoille 5
     
           
                 
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5
       
           
             
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5
       
           
             
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5
       
           
             
25000101500000107.57.50000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                         
Kehittämisosaaminen opinnäytetyössä 5    
           
               
   
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5    
           
               
 
Opinnäytetyön toteutusvaihe 5      
           
                 
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
           
                 
00101000000101000000007.52.510
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70 40 40 10 35 35 20 20 30 10 10 35 27.5 7.5 20 20 0 30 8 3 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Restonomi on matkailualan ammattiosaaja

Lapin ammattikorkeakoulun matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa opiskelet restonomiksi (AMK). Restonomikoulutuksen opinnot tuottavat osaamista matkailualan ja työelämän tarpeisiin. Matkailuala tarvitsee osaajia, joilla on vahva ammatillinen osaaminen matkailuliiketoiminnasta sekä kykyä luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun ja tiimityöskentelyyn. Suomen pohjoisimmassa restonomikoulutuksessa korostamme kestävää matkailua ja se näkyy myös opetussuunnitelmassa. Restonomikoulutuksen sisällöissä painottuvat sosiaaliseen vastuullisuuteen, esimiestyöhön sekä luontoon, elämyksiin ja digitalisaatioon liittyvät teemat. Opetussuunnitelmaa läpileikkaavina teemoina myös vieraanvaraisuus-, turvallisuus- ja ennakointiosaaminen ovat keskeisiä osaamisalueita koulutuksessamme, Samat teemat näkyvät myös mm. koulutukseen kytkeytyvässä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) sekä palveluissa.

Lapin ammattikorkeakoulun restonomikoulutuksessa saat laajan ja monipuolisen matkailualan ammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja pohjoisessa toimintaympäristössä. Työtä kuvaavia nimikkeitä voivat olla esimerkiksi markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö tai -assistentti, vastaanottopäällikkö, hotellipäällikkö, ravintolapäällikkö, palvelupäällikkö, kokous- tai kongressipäällikkö, tapahtumakoordinaattori, toiminnanjohtaja, projektipäällikkö tai -koordinaattori ja yrittäjä.

Profiilina kestävän matkailuliiketoiminnan kehittäminen

Kestävän matkailuliiketoiminnan kehittäminen on keskeinen osa ammatillista osaamistasi. Opinnoissasi kehität ammatillista osaamistasi muun muassa matkailualan esimiestaitoihin, työntekijä- ja asiakaskokemuksen johtamiseen sekä matkailun tutkimukseen ja kehittämiseen.

Toimimme restonomikoulutuksessa osana Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia (MTI). MTI:n myötä osa restonomikoulutuksen opetuksesta toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaineen kanssa. Tyypillisiä yhteistyön muotoja ovat mm. yhteiset luennot, ryhmätyöt ja projektitehtävät. MTI:n kautta sinulla on myös mahdollisuus painottaa restonomitutkintoasi matkailun tutkimukseen valitsemalla opintokokonaisuuksia yliopistosta. Matkailun tutkimuksen opintokokonaisuuden opiskeltuasi voit siirtyä joustavammin jatkamaan opintoja myös yliopiston maisterikoulutuksessa.

Restonomina olet osa ratkaisua

Opetussuunnitelmamme rakentuu moduuleittain opintojaksoista ja teemoista.
Restonomikoulutuksemme muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
- Ydinosaaminen
- Profiloiva osaaminen
- Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Ydinosaaminen sisältää niitä tietoja ja taitoja, joita tarvitset työskennellessäsi tulevaisuuden matkailualalla Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneena restonomina. Tavoitteena on, että perehdyt alan keskeisiin sisältöihin siten, että valmistuttuasi kykenet työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä ja yrittäjänä. Ydinosaaminen sisältää mm. asiantuntijatyöhön liittyviä perustaitoja, kuten menetelmäosaamista ja projektinhallintaa. Kokonaisuuteen kuuluu niin matkailuliiketoimintaan, kuin kestävyyteen, vastuullisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä teemoja.

Ydinopintoihin sisältyvät myös pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä harjoittelut. Kieli- ja viestintäosaaminen on tärkeä osa restonomin ammattitaitoa sisältäen englannin ja ruotsin opintoja sekä akateemiseen ja ammattiviestintään liittyviä taitoja. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun (perus- ja syventävä harjoittelu) tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin ja -ympäristöihin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu vahvistaa ammatillista osaamistasi sekä tukee oman urapolkusi ja yhteistyöverkostojesi rakentamista. Voit suorittaa harjoittelun tai harjoittelut myös ulkomailla.

Profiloivalla osaamisella suuntaat osaamista laajemmalle tai syvennät osaamistasi. Voit valita omaa tavoitteitasi ja urapolkuasi parhaiten tukevia opintoja restonomikoulutuksen, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin, muiden Lapin ammattikorkeakoulun koulutuksien sekä muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Suunnittelemalla opintojasi voit ohjata uraasi jo opintojen aikana.

Tutkintosi sisältää myös tutkimus- ja kehittämisopintoja sekä opinnäytetyön. Opinnäytetyön tavoitteena on, että kehität valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja käytännön asiantuntija- ja kehittämistehtävässä.

Koulutuksen eteneminen

Ensimmäisen opintovuoden aikana tutustut matkailualaan ja matkailun toiminta- ja työympäristöihin. Perehdyt vastuullisen matkailun ja matkailuliiketoiminnan perusteisiin. Vahvistat alan työtehtävissä tarvittavaa projekti-, kieli- ja viestintäosaamistasi. Lukuvuoden päättyessä sinulla on kokemuksia projektityöstä ja valmiuksia verkostoitumiseen.

Toisen opintovuoden aikana sinulle muodostuu ymmärrys työntekijä- ja asiakaskokemuksen johtamisesta. Osaat toimia työyhteisön jäsenenä ja alan perustehtävissä. Lukuvuoden päättyessä sinulla on oppimiskokemuksia kansainvälisestä matkailutoimialasta.

Kolmannen opintovuoden aikana sinulle muodostuu ymmärrys matkailun ja matkailukohteiden vastuullisesta johtamisesta sekä konseptoitujen liiketoimintamallien kehittämisestä. Osaat toimia vastuullisissa tehtävissä ja esimiestyössä. Lukuvuoden päättyessä sinulla on valmiuksia soveltavaan kehittämistyöhön ja asiantuntijaviestintään.

Neljännen opintovuoden aikana syvennät ja laajennat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamistasi. Opintojen päättyessä kykenet työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.


Opinnot kestävät noin 3,5 vuotta. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä, mikä vastaa 60 opintopistettä. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.


Restonomikoulutuksessa opiskelet monimuotoisesti

Lapin ammattikorkeakoulun restonomiopinnot mahdollistavat monimuotoisen opiskelun. Opinnot sisältävät erilaisia opintojaksoja, joiden toteutustavat tarjoavat vaihtoehtoja sekä etäopiskeluun että opiskeluun kampuksella. Opiskelu ja oppiminen toteutuvat monipuolisesti erilaissa ympäristöissä. Opinnoissasi kohtaat ja ratkaiset todellisia työelämän ongelmia ja ilmiöitä ja työskentelet yhteistyössä paikallisten ja alueellisten alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit siis hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista myös työssä.

Ennen koulutusta hankittu osaaminen voidaan sisällyttää osaksi tutkintoasi. Sinulla on mahdollisuus lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantyyppisillä opinnoilla. Voit lukea hyväksi ja korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös osaamisen näytöillä. Osaamista voidaan tehdä näkyväksi esimerkiksi näyttöjen ja portfolioiden avulla.

Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelmassa vieraskielisinä opintojaksoina, vierailuina, vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä opetuksessa sekä kieliopintoina. Voit myös osallistua kansainväliseen opiskeluvaihtoon ja/tai harjoitteluun. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kotikansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin.

Ammatillinen osaamisesi kehittyy opiskelijakeskeisten oppimis- ja ohjausmenetelmien sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelu- ja opintosuunnitelmallesi (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta koulutuksesi opinto-ohjaajalta.

Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Arvioinnin perustana ovat osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opiskelijoilta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua.