Opinto-opas

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuoto-opinnot), Kemi, Syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Tekniikan alalla toimiminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                               
Arktinen sähkö- ja automaatioinsinööri 5
     
             
                     
Insinöörin työvälineet käyttöön projekti 5
       
             
                   
Svenska för el- och automationsingenjörer 5    
           
                 
       
Ruotsin suullinen taito 0                                                
Ruotsin kirjallinen taito 0                                                
Projekti: Tutustuminen arktiseen työympäristöön 5                                                
English for Electrical and Automation Engineering 5  
         
               
             
Esimiestaidot ja johtaminen 5      
           
                   
   
Matemaattinen osaaminen
                                               
Matematiikan perusteet 5
     
             
                     
Fysiikan perusteet 5
       
             
                   
Differentiaali ja integraalilaskenta 5  
       
               
               
Lämpöoppi, värähtely- ja aalto-oppi 5  
         
               
             
Teknologinen osaaminen
                                               
Sähköpiirien perusteet 5
     
             
                     
Sähköpiirit 5
       
             
                   
Sähkövoimatekniikan perusteet 5
       
             
                   
Sähkövoimatekniikka 5  
       
               
               
Automaatiotekniikan perusteet 5
     
             
                     
Automaatiotekniikka 5
       
             
                   
CAD perusteet 5  
       
               
               
Sähkösuunnittelu ja -asennukset 5  
       
               
               
PLC järjestelmät ja moottorikäytöt 5  
         
               
             
Sähkökoneet 5  
         
               
             
PLC järjestelmät 5  
       
               
               
CAD edistyneemmät ominaisuudet 5  
         
               
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
(Valitaan opintoja 60 op)
                                               
Perusharjoittelu 1 5
     
             
                     
Perusharjoittelu 2 5
     
             
                     
Ammattiharjoittelu 1 5
       
             
                   
Ammattiharjoittelu 2 5  
       
               
               
Syventävä harjoittelu 1 5  
         
               
             
Syventävä harjoittelu 2 5    
         
                 
         
Ohjattu harjoittelu 1 10    
         
                 
         
Ohjattu harjoittelu 2 20    
         
             
 
 
606025203030303015101553030030300151001550
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                               
Automaatiotekniikka
(Valitaan opintoja 45 op)
                                               
Kenttäinstrumentointi 5    
         
                 
         
Automaation tietotekniikka 5      
           
                   
   
Automaatioverkot 5      
           
                   
   
Kyberturvallisuus 5                                                
Automaatiojärjestelmät projekti 5    
           
                 
       
Automaatiojärjestelmät 5    
           
                 
       
PLC ja HMI -järjestelmä 5    
         
                 
         
Älykäs kenttäinstrumentointi ja väylätekniikka 5                                                
Pilvipalvelu ja teollisuus 4.0 5                                                
Virtuaalinen käyttöönotto 5                                                
Robotiikka 5      
           
                   
   
PLC/HMI -projekti 5    
         
                 
         
Kenttäinstrumentointi projekti 5    
           
                 
       
Sähkövoimatekniikka
(Valitaan opintoja 45 op)
                                               
Sähkökäytöt 5    
         
                 
         
Kiinteistöjen sähkösuunnittelu 5    
           
                 
       
Kiinteistöjen sähkösuunnitteluprojekti 5    
           
                 
       
Sähköasennusten tarkastukset ja käyttöönotto 5    
           
                 
       
Sähkönjakelutekniikka 5      
           
                   
   
Sähkönjakelun suunnitteluprojekti 5      
           
                   
   
Energiatehokkuus 5                                                
Tuotantolaitosten sähkönjakelu 5    
         
                 
         
Tuotantolaitteiden sähköistys ja ohjaustekniikka 5    
         
                 
         
Sähkönsiirto- ja suurjännitetekniikka 5      
           
                   
   
Relesuojaustekniikka 5                                                
Sähköverkon laskenta ja simulointi 5                                                
Kiinteistöjen tietotekniset järjestelmät 5                                                
Kunnossapitotekniikka
(Valitaan opintoja 45 op)
                                               
Prosessilaitteet 5    
         
                 
         
Tuotantolaitosten sähkö- ja automaatiokunnossapito 5    
           
                 
       
Kunnossapidon talous ja työnsuunnittelu 5    
         
                 
         
Kunnossapidon uudet teknologiat 5    
           
                 
       
Käyttövarmuus 5    
           
                 
       
Tuotanto-omaisuuden hallinta 1 5    
         
                 
         
Kunnossapidon materiaalilogistiikka 5      
           
                   
   
Kunnossapidon mittaukset 5      
           
                   
   
NDT tarkastukset kunnonvalvonnassa 5      
           
                   
   
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                               
Vapaasti valittavat 1 5    
           
                 
       
Vapaasti valittavat 2 5      
             
                   
 
Vapaasti valittavat 3 5                                                
Vapaasti valittavat 4 5                                                
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                               
Yrittäjyyden mahdollisuudet liikunta-alalla 5                                                
Ideasta markkinoille 5                                                
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5                                                
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5                                                
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5                                                
00955000004550455000000455004550
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                               
Menetelmäopinnot 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
             
                   
 
000200000000200000000000200
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 60 120 90 30 30 30 30 60 60 60 30 30 30 0 30 30 0 60 60 0 60 30 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN INSINÖÖRI (AMK), 240 op.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä (AMK) osaat suunnitella, kehittää ja toteuttaa uusia sähköistykseen ja automaatioon liittyviä järjestelmiä ja ratkaisuja esimerkiksi teollisuuden, liikenteen, asumisen ja kotitalouksien tarpeisiin.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä voit toimia sähkö- ja automaatioalan projekti-, suunnittelu-, työnjohto-, kunnossapito- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Työtehtäviäsi kuvaavia nimikkeitä voivat olla esimerkiksi automaatiosuunnittelija, käyttöinsinööri, käyttöönottoinsinööri, projekti-insinööri, suunnitteluinsinööri, sähkösuunnittelija, kunnossapitoinsinööri, huoltoinsinööri, työnjohtaja ja myynti-insinööri.

Nämä tehtävät edellyttävät ammatillisen osaamisen lisäksi hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja usein myös vieraalla kielellä kommunikointia. Koulutus kehittää valmistuvaa insinööriä edellä kuvattujen valmiuksien lisäksi näkemään laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä, joihin sisältyy niin ympäristönäkökohdat kuin energian säästö sekä työyhteisön ihmissuhteet ja yhteiskunnalliset näkökohdat.

Opiskelet nykyaikaisissa oppimisympäristöissä, toimit projekteissa ja hankit osaamista tulevaisuuden työelämää varten. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että opinnot sopivat erilaisissa elämäntilanteissa oleville opiskelijoille ja ne on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Opinnot sisältävät runsaasti verkossa itsenäisesti tai ohjatusti suoritettavia opintojaksoja tai niiden osia ja verkkoluennoista tehdään tallenteet. Opintoja on tarjolla arkisin niille, jotka pystyvät niihin osallistumaan. Työelämässä mukana olevat opiskelijat opiskelevat kampuksella erikseen määritellyissä ajankohdissa. Kampuksella tapahtuvassa opiskelussa painopiste on käytännön tehtävissä, kuten ryhmätöissä, projekteissa tai laboratorioharjoituksissa. Työelämässä mukana oleville opiskelijoilla kampuksella tapahtuvaa opiskelua on 1-3 päivän jaksoina 3-5 kertaa lukukaudessa. Pääosa kampuksella tapahtuvasta opiskelusta on sisällöltään ja toteutukseltaan sellaista, että osallistuminen niihin paikan päällä on välttämätöntä, eikä niitä voi korvata esimerkiksi kirjallisilla tehtävillä. Mikäli opiskelijalla on mahdollisuus opiskella arkisin päiväsaikaan, se tapahtuu lukujärjestyksen mukaisesti klo 8-16 välillä.

Opetussuunnitelma rakentuu Ydinosaamisesta, Profiloivasta osaamisesta sekä Tutkimus- ja kehittämisosaamisesta. Ydinosaaminen on insinöörin ammatissa tarvittava perusta ja se sisältää pakollisten ammattiaineiden lisäksi matemaattisluonnontieteellisiä opintoja, kieliopintoja ja ammatillisen harjoittelun. Koulutuksen profiiliopinnoissa vahvistat osaamista joko automaatio, - sähkövoima, - tai kunnossapitotekniikkaan. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen pitää sisällään opinnäytetyön tekemiseen vaadittavia menetelmäopintoja sekä opinnäytetyön.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) opetussuunnitelman rakenne on seuraava:
1) Ydinosaaminen 135 - 175 opintopistettä
2) Profiloiva osaaminen 45 - 60 opintopistettä
3) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 20 opintopistettä

Ydinosaamiseen sisältyvät kieliopinnot tuottavat ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014) 7§:ssä vaadittavan kielitaidon, joka ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Kielitaitoa merkittäessä otetaan huomioon mitä valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) 15§-19§:ssä säädetään.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
1. lukuvuositeema: Perehtyjä
Ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelija perehtyy sähkö- ja automaatioalan insinöörin toimenkuvaan, sekä alan ammatillisista perusteita ja insinöörin työtehtävistä. Opintovuoden päättyessä sinä tunnet pohjoisen insinöörin keskeiset työtehtävät ja omaat perustiedot sähkö- ja automaatiotekniikasta ja kykenet hakeutumaan ensimmäisen kesän työharjoitteluun ja toimimaan harjoittelijana alan yrityksissä.

1. lukukausiteema: Arktinen insinööri
Lukukauden teemana on, että opiskelija tutustuu sähkö- ja automaatioinsinöörin toimenkuvaan ja arktiseen toimintaympäristöön kehittäen omaa ammatti-identiteettiään. Opiskelija perehtyy sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelumenetelmiin ja opiskelukäytänteisiin. Opiskelija oppii sähkötekniikan ja matematiikan menetelmiä sähköalan tehtävien suorittamiseksi ja ongelmien ratkaisuihin. Opiskelija oppii perustyökalujen käytön perusteet.

2. lukukausiteema: Työvälineet tutuksi
Lukukauden teemana on tutustua sähkö- ja automaatioalan insinöörin työvälineisiin ja syvennytään enemmän työkalujen käytön perusteisiin tutustuessaan samalla sähkö ja automaatiotekniikan komponentteihin ja sovelluskohteisiin käytännön läheisesti. Opiskelija ymmärtää sähkö- ja automaatioalan perusteita ja työskentelytapoja riittävästi pystyäkseen hakeutumaan ensimmäiseen työharjoittelupaikkaan.

2. lukuvuositeema: Harjaantuja
Toisen opintovuoden aikana näkemyksesi laajenee sähkö- ja automaatioasennusten ja suunnittelun osaamisessa sekä perehdyt teollisuuden sähkö- ja automaatioratkaisuihin ja niiden suunnitteluun. Tutustut insinöörin perustyökaluihin ja opit soveltamaan niitä käytännön tilanteissa. Toisen opintovuoden jälkeen kesän työharjoittelussa sinulle on tarjolla laajempi valikoima työharjoittelutehtäviä.

3. lukukausiteema: Työvälineet haltuun
Lukukauden teemana on perehtyä tuotantolaitosten sähkö- ja automaatiodokumenttien suunnitteluun. Opiskelija ymmärtää sähkö- ja automaatioalan suunnittelun perusteet.

4. lukukausiteema: Käytännön ongelmien ratkaiseminen
Lukukauden teemana on perehtyä kenttäinstrumentointiin ja ohjelmoitaviin logiikoihin sekä suunnitella tietokoneavusteisesti CAD ohjelmilla projektin dokumentaation.

3. lukuvuositeema: Soveltaja
Kolmannen opintovuoden aikana tutustut valitsemasi profiloivan (sähkövoima-, automaatio- tai kunnossapitotekniikka) suuntautumisen mukaisiin teemoihin. Lisäksi kolmannen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus kotikansainvälistymiseen koulutuksen vieraskielisten opintojaksojen kautta tai suorittaa kansainvälinen lukukausi jossain Lapin AMK:n partnerioppilaitoksessa Euroopassa tai muualla maailmassa.

5. lukukausiteema: Suunnitteluosaaminen
Lukukauden teemana on suunnitteluosaamisen kehittäminen profiloivan suuntautumisen mukaisesti.

6. lukukausiteema: Energiatehokkuus
Lukukauden teemana on perehtyä joko sähkön tuotantoon ja jakeluun, automaatioverkkoihin, kyberturvallisuuteen ja käyttöönottoon tai tuotantolaitosten sähkö- ja automaatiokunnossapitoon, kunnossapidon uusiin teknologioihin ja käyttövarmuuteen.

4. lukuvuositeema: Kehittäjä
Neljännen opintovuoden aikana syvennät asiantuntemustasi profiili- ja valinnaisten ammattiopintojen tai tuotantopainotteisen harjoittelun kautta sekä teet opinnäytetyön, jossa kiteytyy neljän vuoden aikana hankittu osaamisesi. Opintovuoden päättyessä valmistut sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi (AMK). Sinulla on teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen valmius toimia sähkö, - automaatio, - tai kunnossapitoinsinöörin tehtävissä erilaisissa työympäristöissä.

7. lukukausiteema: Insinöörin vastuu
Lukukauden teemana on suorittaa viimeiset harjoittelut sekä suorittaa profiloivista opinnoista suuntautumiseen mukaan joko pilvipalvelut ja robotiikka, sähköverkon laskenta ja simulointi, kiinteistöjen tietotekniset järjestelmät tai kunnossapidon messuihin ja materiaalilogistiikkaan sekä esimiestaitoihin.

8. lukukausiteema: Asiantuntijuus
Lukukauden teemana on asiantuntijuuden kehittäminen, jonka opiskelija on valinnut omaksi kehittämiskohteeksi. Asiantuntijuuden kehittäminen tapahtuu yleensä työelämälähtöisen opinnäyte- eli insinöörityön tekemisellä ja viimeisten työharjoitteluiden suorittamisella.

Oppimista tuetaan opintojen ohjauksella, henkilö- tai ryhmäkohtaisilla toteutustavoilla, arvioinnilla ja palautteella. Opettajilta saat palautetta opintosuorituksistasi, kuten harjoitustöistä ja tehtävistä. Opiskelijapalautetta kerätään opintojaksokohtaisesti. Palaute käsitellään ja siitä annetaan vastapalaute. Opintojen ohjausta tehdään henkilö- ja ryhmäkohtaisesti. Koulutuksessa toimii opinto-ohjaaja, joka tukee opintojesi etenemistä ja auttaa niiden suunnittelussa.

Opiskelijalla on vastuu omista opinnoistaan ja niiden etenemisestä opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelijalta odotetaan verkossa oppimisen taitoja ja valmiuksia, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja säännöllistä yhteydenpitoa opiskeluun liittyviin tahoihin, kuten omaan ryhmäänsä, opettajiin ja opintojen ohjaajiin.

Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä opetuksessa ja kieliopintoina. Voit osallistua kansainväliseen vaihtoon ja myös erilaisiin kotikansainvälistämistä tukeviin opintojaksoihin sekä kansainvälisten opiskelijoiden ohjaamiseen erityisesti vieraskielisillä opintojaksoilla. Kotikansainvälistyminen ja opiskelijavaihdot ovat erityisesti esillä kolmannen lukuvuoden kevään opinnoissa.

Ammatillisessa harjoittelussa perehdyt työelämän pelisääntöihin ja alan keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelussa sovellat opittuja asioita käytännön työssä ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti. Ammatillinen harjoittelu on laajuudeltaan joko 30op. tai 60op. Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka yhteydessä ammatillisen harjoittelun laajuus vahvistetaan. Ammatillisen harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla, esimerkiksi kansainvälisessä harjoittelupaikassa.