Opinto-opas

Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Rovaniemi, Syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä  10
     
             
                     
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen 5
     
             
                     
Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys hoitotyössä 
                                               
Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys 5
     
             
                     
Svenska för hälso- och sjukvården 5
     
             
                     
Ruotsin kirjallinen taito 0                                                
Ruotsin suullinen taito 0                                                
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot 
                                               
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot 10  
       
               
               
Lääkehoidon, lääkelaskennan ja farmakologian perusteiden osaaminen 5
     
           
               
English for Nursing and Health Care 5  
       
               
               
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä 10
       
             
                   
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä I 5  
       
             
             
Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä   10  
       
               
               
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä 10  
       
               
               
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu  8  
         
               
             
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu  8  
         
               
             
Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä  5  
       
               
               
Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyön harjoittelu  8  
         
               
             
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä II 5    
         
               
       
Perheen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 5    
         
                 
         
Päivystys- ja vastaanottohoitotyö 5    
           
                 
       
Perheen terveyttä edistävä harjoittelu ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu 8    
           
                 
       
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen  10    
         
                 
         
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössä 8    
           
                 
       
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5    
           
                 
       
377246025124527172900251114527017290000
PROFILOIVA OSAAMINEN
                                               
Lasta odottavan, lapsiperheen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö 15      
           
                   
   
Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyön harjoittelu 15      
           
                   
   
Työikäisen sekä yhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen 10      
           
                   
   
Kouluikäisen, nuoren ja työikäisen terveyden edistämisen harjoittelu 15      
             
                   
 
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5      
             
                   
 
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                                               
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                               
Yrittäjyyden mahdollisuudet 5                                                
Ideasta markkinoille 5                                                
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5                                                
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5                                                
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5                                                
00060000000402000000000040200
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                               
Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen 5  
         
               
             
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön arviointi 5    
           
                 
       
051500005105000000501050000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 37 77 61 60 25 12 45 32 27 34 40 20 25 11 1 45 32 0 27 34 0 40 20 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTO Terveydenhoitaja (AMK) 240 op

Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Terveydenhoitajalla on vahvat kliiniset perustiedot ja –taidot sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Osaaminen perustuu näyttöön. Terveydenhoitajatyön keskiössä on yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyden edellytyksiä tukeva ja luova sekä sairauksia ennaltaehkäisevä toiminta. Terveydenhoitaja vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti. Työ edellyttää kykyä ja rohkeutta puuttua varhain asiakkaan tilanteeseen elämänkulun eri vaiheissa. Asiantuntijuudessa korostuu kriittinen ajattelu, itsenäinen päätöksenteko ja vastuullisuus.

Terveydenhoitajakoulutuksessa opiskellaan sairaanhoitajaksi (AMK) ja terveydenhoitajaksi (AMK). Lapin ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutuksessa painottuu etä- ja digipalveluihin ja palveluohjaamiseen liittyvä erikoisosaaminen. Painotukset konkretisoivat Lapin korkeakoulukonsernin profiilin mukaisia strategisia valintoja, joista erityisesti Tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta ohjaa sairaanhoitajakoulutuksen osaamistavoitteita, sisältöjä ja opiskelijoiden oppimista tukevia menetelmiä. Opetussuunnitelmassa läpileikkaavia teemoja ovat etäpalvelut, digitalisaatio, luontoperustaiset menetelmät (Green Care) ja kansainvälisyys. Koulutuksessa saadaan valmiuksia myös alan liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyteen.


TUTKINNON RAKENNE

Opintojen rakenne

Opintojen rakenteesta säädetään ammattikorkeakoulusta annetussa asetuksessa (1129/2014) ja terveydenhoitajakoulutuksessa (240 op) rakenne on:

1) perus- ja ammattiopinnot 130 op, sisältäen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät 5 op
2) vapaasti valittavat opinnot 5 op
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 105 op, sisältäen opinnäytetyön 15 op

Perus- ja ammattiopintojen tavoitteena on laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet toimia työelämässä terveydenhoitotyön asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä sekä saada edellytykset oman ammattitaidon kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää ammatillista osaamista. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelupaikkoja voivat olla esimerkiksi neuvolat, sairaalat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, avosairaanhoidon vastaanotto, yksityinen sektori, poliklinikat, järjestöt ja kotihoito.

Opetussuunnitelman rakenne

Lapin ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma rakentuu kahdeksalle lukukaudelle ajoittuvista opintojaksoista, jotka kohdentuvat ydinosaamiseen, profiloivaan osaamiseen ja tutkimus- ja kehittämisosaamiseen. Tavoiteltava osaaminen on kuvattu opintojaksojen osaamistavoitteissa.

Ydinosaaminen on se osaaminen, joka sisältyy yleissairaanhoitajan osaamisvaatimuksiin ja sisältöihin
(https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2019/01/31/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallot-julkaistu/). Englannin kieliopinnot on opetussuunnitelmassa integroitu yhteen ydinosaamisen opintojaksoon, jossa ammattiin liittyvää englannin kielen osaamista kehitetään ja suullista ja kirjallista kielitaitoa arvioidaan. Vastaavalla tavalla Ruotsin kieliopinnot on opetussuunnitelmassa integroitu yhteen ydinosaamisen opintojaksoon, jossa ammattiin liittyvää ruotsin kielen osaamista kehitetään ja suullista ja kirjallista kielitaitoa arvioidaan. Suomen kielen viestintäosaaminen kehittyy koko koulutuksen ajan ja sitä arvioidaan vuosittain eri opintojaksoissa.

Profiloivaa osaamista opiskelija saavuttaa viimeisen lukuvuoden aikana tapahtuvilla terveydenhoitotyön opinnoilla (60 op), joihin sisältyy etä- ja digipalveluja sekä palveluohjausta. Profiloivaa osaamista voi täydentää myös valitsemalla vapaasti opintoja (5 op) muilta koulutusaloilta, Lapin yliopiston tarjonnasta sekä muiden korkeakoulujen tarjonnasta tai osallistumalla Lapin ammattikorkeakoulun hankkeisiin ja innovaatiotoimintaan.

Tutkimus- ja kehittämisosaamiseen sisältyy tutkimus- ja kehittämisopintoja 5 op ja opinnäytetyö 15 op. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu terveydenhoitajan tutkinnossa 105 opintopisteen laajuisena, joka jakaantuu: ydinosaamiseen, profiloivaan osaamiseen ja opinnäytetyöhön. Opinnäytetyö on käytännönläheinen ja aito työelämän kehittämistehtävä.

Opetussuunnitelma perustuu työelämän edellyttämiin osaamisalueisiin eli kompetensseihin, jotka jakautuvat valtakunnallisesti määriteltyihin sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakoulutuksen kompetensseihin ja Lapin AMKin yhteisiin AMK-tutkinnon kompetensseihin. Terveydenhoitajakoulutuksen kompetenssit ovat:

- Ammatillisuus ja eettisyys
- Asiakaslähtöisyys
- Kommunikointi ja moniammatillisuus
- Terveyden edistäminen
- Johtaminen ja työntekijyysosaaminen
- Informaatioteknologia ja kirjaaminen
- Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
- Kliininen hoitotyö
- Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
- Yrittäjyys ja kehittäminen
- Laadun varmistus
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
- Potilas- ja asiakasturvallisuus
- Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
- Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
- Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
- Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
- Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen

Lapin AMKn yhteiset kompetenssit Oppimisen taidot, Eettinen osaaminen ja vastuullisuus, Työyhteisöosaaminen, Innovaatio-osaaminen ja Kansainvälistymisosaaminen integroituvat terveydenhoitajakoulutuksen kompetensseihin ja niiden arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä. Opiskelijan oppimisprosessi on tehty opetussuunnitelmassa näkyväksi lukuvuositeemojen ja niistä johdettujen lukukausiteemojen avulla. Opiskelija etenee 1. lukuvuoden hoitotyön perehtyjästä 2. lukuvuoden hoitotyön harjaantujaksi ja 3. lukuvuoden hoitotyön soveltajan kautta 4. lukuvuoden terveydenhoitajatyön kehittäjäksi, jolloin opiskelija on saavuttanut työelämän ja terveydenhoitajakoulutuksen osaamisalueet.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI

Opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja työelämä ja elinkeinot ovat läsnä oppimisessa. Opiskelu ja ohjaus tapahtuvat joustavasti kampuksella, erilaisissa verkko- ja simulaatioympäristöissä sekä käytännön harjoitteluissa. Aikaisempien opintojen tai työkokemuksen kautta saavutettu osaaminen voidaan tunnistaa erilaisin osaamisen näytöin. Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Siinä tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan tekemällä työtä ja se voidaan hyväksilukea opintoihin. Kansainvälisyys toteutuu eri muodoin, kuten vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä, opiskeluna ja harjoitteluna ulkomailla sekä erilaisin seminaarein.

Oppimista ohjataan kehittävän arvioinnin menetelmin, joihin osallistuvat opiskelijat, opettajat ja työelämä. Kehittävä arviointi sisältää oppimisprosessin ja osaamisen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä menetelmiä ovat itsearviointi ja palaute. Arvioinnin perustana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet ja apuna arviointikriteerit, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Osaamisen arvioinnissa hyödynnetään mm. kansallisen ohjeistuksen mukaisia yleSHarviointi-hankkeessa kehitettyjä ja testattuja sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen arviointimenetelmiä ja valtakunnallista koetta.

Terveydenhoitajakoulutuksen opintoja tai niiden osia voi hyödyntää henkilökohtaisiin opintopolkuihin, jatkuvaan oppimiseen, työelämässä olevien osaamisen kehittämiseen sekä erilaisiin polku- ja väyläopintoihin. AMK- tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden kahden vuoden työkokemuksen jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittamiseen. Opintoja voi jatkaa myös yliopistojen maisterikoulutuksissa koti- tai ulkomailla.