Opinto-opas

Rakennusmestarikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
RAKENNUSMESTARIN PERUSOSAAMINEN 20                                          
Rakennusalan orientoivat opinnot 5
     
           
                 
Projektihallinnan ja viestinnän perusteet 5
     
           
                 
English for Construction Site Management 5  
       
             
           
Svenska för byggmästare 5    
           
               
   
Ruotsin suullinen taito 0                                          
Ruotsin kirjallinen taito 0                                          
RAKENNUSMESTARIN LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN 30                                          
Algebra, geometria ja trigonometria 5
     
           
                 
Fysiikan perusteet 5
     
           
                 
Mekaniikka ja lujuusoppi 5
       
           
               
Lineaarialgebra 5
       
           
               
Rakennusfysiikka 5
       
           
               
Rakennusalan kemia 5  
         
             
         
RAKENNUSMESTARIN RAKENTAMISOSAAMINEN 50                                          
Infrarakentaminen 5
     
           
                 
Talonrakentaminen 5
     
           
                 
Geotekniikka 5
       
           
               
Mittaustekniikka ja maankäyttö 5
       
           
               
Rakennusalan tietomallintaminen ja CAD 5  
       
             
           
Betonin ominaisuudet ja valmistus 5  
       
             
           
Vesi- ja ympäristötekniikka 5  
       
             
           
Rakennuttaminen ja rakentamisen laatu 5    
           
               
   
Betoni-, puu- ja teräsrakenteiden perusteet 5  
         
             
         
Geotekniikka ja pohjarakennus 5  
         
             
         
RAKENNUSALAN ESIMIESOSAAMINEN
                                         
Rakennusalan esimies osaaminen 5  
         
             
         
Rakennusalan yrittäjyys ja johtaminen 5    
         
               
     
Rakennusalan asiantuntijaviestintä ja työlainsäädäntö 5    
         
               
     
Rakentamistalous 5  
       
             
           
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                         
Perusharjoittelu 10
     
         
 
           
Ammattiharjoittelu 10  
       
           
 
     
Syventävä harjoittelu 10    
         
             
 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                       
6055305303030251515530300302501515015
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 35 op)
                                         
TALONRAKENNUSTEKNIIKKA TUOTANTO
(Valitaan opintoja 35 op)
                                         
Betonirakentaminen ja betonityötekniikat 5  
         
             
         
Rakentamisen tuotantotekniikka ja talous 5    
         
               
     
Työmaiden kosteudenhallinta 5    
         
               
     
Korjausrakentaminen 5    
           
               
   
Talotekniikka 5    
         
               
     
Sillanrakentaminen ja -korjaus 5    
           
               
   
Rakentamisen kiertotalous 5      
           
                 
INFRA- JA KAIVOSTEKNIIKKA
(Valitaan opintoja 35 op)
                                         
Betonirakentaminen ja betonityötekniikat 5  
         
             
         
Infran tuotantotekniikka ja talous 5    
         
               
     
Liikenneväylien rakentaminen ja päällystetekniikka 5    
         
               
     
Sillanrakentaminen ja -korjaus 5    
           
               
   
Avolouhinta ja murskaus 5    
         
               
     
Liikenneväylien hoito ja ylläpito 5    
           
               
   
Maanalaiset louhinnat 5      
           
                 
TYÖPAIKKAPROJEKTIT JA -OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Työpaikkaprojekti: työmaa ja tuotanto 5    
         
               
     
Työpaikkaprojekti: aikataulut ja kustannukset 5    
           
               
   
Työpaikkaprojekti: tehtäväsuunnittelu ja johtaminen 5    
           
               
   
Työpaikkaprojekti: hankinta ja logistiikka 5      
           
                 
Tekniikan alan ammattityöt 5      
           
                 
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
Ideasta markkinoille 5    
           
               
   
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5      
           
                 
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5      
           
                 
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5      
           
                 
01070350001035353500001003535035
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
           
               
   
OPINNÄYTETYÖ
                                         
RKM Opinnäytetyön suunnittelu- ja toteuttamisvaihe 5    
           
               
   
RKM Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
           
                 
001050000010500000001005
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 65 110 45 30 30 30 35 50 60 45 30 30 0 30 35 0 50 60 0 55

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tutkinnon yleiskuvaus ja koulutuksen profiili

Rakentaminen on yhteiskunnan keskeisiä toimintoja. Kestävään kehitykseen perustuvassa rakentamisessa tarvitaan modernin tekniikan, talouden ja ympäristöalan taitajia. Rakennusmestarina työskentelet asiantuntija-, johtamis- ja tuotantotehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Koulutus luo hyvät edellytykset toimia myös rakennusalan yrittäjänä.

Opiskelussa korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, esimiestyöhön ja johtamiseen ja projektien hallintaan. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin rakennustyömaan työnjohtajan pätevyysvaatimuksiin sekä yleisiin rakennustekniikan koulutusohjelmien valtakunnallisesti määriteltyihin ohjeisiin. Opetussuunnitelmassa profiloituu läpileikkaavana Lapin korkeakoulukonsernin strategiset painopistealueet: Globaali arktinen vastuu, kestävä matkailu, tulevaisuuksien palvelut ja etäisyyksien hallinta.

Rakennusmestarikoulutuksessa suoritat 3,5 vuoden aikana 210 op laajuisena tekniikan alan ammattikorkeakoulun tutkinnon Rakennusmestari (AMK). Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä lähtökohtana on yleiseurooppalainen opintosuoritusten mitoitusjärjestelmä (ECTS). Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana.

Opetussuunnitelma rakentuu teemoista ja opintojaksoista. Teemojen sisällöt ja opintojaksojen osaamistavoitteet kuvaavat alan keskeisen ammatillisen osaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.

Rakennusmestarikoulutuksen opetussuunnitelman rakenne:

1) Rakennusmestarin ydinosaaminen 160 op, joka sisältää rakennusmestarille tärkeät perusopinnot
2) Rakennusmestarin tehtäviin profiloivat opinnot 35 op, joka sisältää omaan suuntautumiseen erikoistavat ja kehittävät opinnot
3) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 15 op, joka sisältää opinnäytetyön 10 op sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmien opinnot.

Ydinosaamiseen kuuluvien opintojen tavoitteena on antaa sinulle yleiskuva rakennusalan merkityksestä yhteiskunnassa ja työelämässä, perehdyttää sinut yleisiin matemaattis-luonnontieteellisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa ammattikorkeakoululaissa vaadittavan kielitaidon. Lisäksi tavoitteena on perehdyttää sinut rakennusalan erilaisten tehtäväalueiden perusasioihin ja sovelluksiin. Ydinosaamiseen liittyviin opintoihin kuuluvat myös vapaasti valittavat opinnot sekä ammattitaitoa edistävä harjoittelu.
Vapaasti valittaviin opintoihin (10 op) voit sisällyttää Lapin AMK:n koulutusten ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia. Harjoittelussa (30 op) perehdyt työelämän pelisääntöihin ja voit soveltaa osaamistasi rakennusalan käytännön työssä.

Profiloivaan osaamiseen liittyvien opintojen kautta perehdyt rakennusalan joko talonrakennustekniikan tuotantoon tai infra- ja kaivostekniikkaan. Profiloivat opinnot ajoittuvat pääasiassa 3. ja 4. lukuvuodelle.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa sinun valmiuksia soveltaa tietojasi ja taitojasi rakennusalan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Profiloitumisvaihtoehdot

Talonrakennustekniikan tuotannossa saat valmiudet toimia työnjohtotehtävissä rakennustyömailla. Lisäksi voit valita halutessasi myös talotekniikan ja rakentamisen kiertotalouden opintoja.

Infra- ja kaivostekniikassa saat valmiudet toimia työnjohtajana tie-, vesi- ja maarakennuskohteissa sekä kaivosrakentamisessa.

Lukuvuosi-/lukukausiteemat

Opetussuunnitelmassa kuvataan rakennusalan ammatillisen kasvun polkusi rakennusalan perehtyjästä alan soveltajaksi ja asiantuntijaksi. Eri vuosille sijoittuvat opinnot yhdistyvät isommiksi osaamisen kokonaisuuksiksi niitä yhdistävien vuosi- ja lukukausiteemojen mukaan. Osaamisesi kasvaa vähitellen rakennusmestarin tehtäviin.

1. vuositeema: Rakennusalaan perehtyjä. Ensimmäisen opintovuoden päättyessä sinulla on riittävä osaaminen työskennelläksesi harjoittelijana rakennusalan erilaisissa perustehtävissä.
1. lukukausiteema: Rakentamisen perusteet
2. lukukausiteema: Geotekniikka ja mittaaminen

2. vuositeema: Rakennetun ympäristön oppija. Toisena opintovuotena perehdyt rakentamisen materiaaleihin, laatuun ja esimiestehtäviin. Opintovuoden päättyessä voit työskennellä rakennusalan ammatillisissa tehtävissä, kuten avustavissa työnjohtotöissä.
3. lukukausiteema: Ympäristörakentaminen ja rakentamisen laatu
4. lukukausiteemat: Rakentamisen materiaalit

3. vuositeema: Oman rakennusalansa osaaja. Painopisteen opinnoissa muodostavat syventävät ammatilliset ainekokonaisuudet monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Opintovuoden päättyessä voit toimia harjoittelijana rakennusalan työnjohtotehtävissä. Lukukausiteemat vaihtelevat oman rakennusalasi mukaan.

Talonrakennustekniikan ja tuotannon lukukausiteemat:
5. lukukausiteema: Tuotantotekniikka ja työmaat
6. lukukausiteema: Korjausrakentaminen

Infra- ja kaivostekniikan lukukausiteemat:
5. lukukausiteema: Tuotantotekniikka ja työmaat
6. lukukausiteema: Liikenneväylät

4. vuositeema: Oman rakennusalansa soveltaja. Neljännen opintovuoden aikana syvennät omaa asiantuntemustasi ammattiopintojen ja opinnäytetyön kautta. Lukukauden aikana osaamisesi kehittyy tasolle, jota rakennusmestarilta odotetaan työelämään siirryttäessä.
7. lukukausiteema: Opinnäytetyö


Miten opiskellaan?

Opiskelusi on toiminnallista ja käytännönläheistä erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä.
Ammatillinen kasvu toteutuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat muun muassa laboratoriot, virtuaaliympäristöt, opiskelu ulkomaisessa kumppanuusoppilaitoksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa.

Opiskelu tapahtuu päiväopiskeluna arkipäivisin oppilaitoksella tai monimuoto-opiskeluna, jolloin työssä käyminen opiskelun ohessa on mahdollista. Myös päiväopiskelijoille osa opinnoista järjestetään monimuotoisesti.

Osan opinnoistasi voit suorittaa työpaikkaopintoina, jolloin oppiminen tapahtuu toimeksiantajan kanssa erikseen määritellyissä projekteissa.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelua toteutuu alan yrityksissä ja julkisen hallinnon organisaatioissa. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä.

Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus saada hyväksilukuja muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tasoisilla opinnoilla. Aiemmin hankittua osaamista voidaan ottaa huomioon opintojen suorituksessa.