Opinto-opas

Liikunnanohjaajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINLIIKU21 Ydinosaaminen liikunnanohjaajakoulutus 155                                          
Ammatilliset oppimisvalmiudet 5
     
           
                 
Vastuullinen valmentaminen 5
     
           
                 
Johdanto liikuntapedagogiikkaan 5
     
           
                 
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 5
     
           
                 
Johdanto ihmisen fysiologiaan 5
     
           
                 
English for Sports and Leisure Management 5
       
           
             
Liikuntataitojen oppiminen ja motoriikka 5
       
           
             
Ravitsemus ja liikunta 5
       
           
             
Kuormitusfysiologia 5
       
           
             
Terveysliikunta 5  
       
             
           
Kuntovalmennuksen suunnittelu ja toteutus 5  
       
             
           
Biomekaniikka 5  
       
             
           
Luontoliikunta 10  
       
             
           
Liikunta- ja urheilupsykologia 5  
         
             
       
Johdanto urheiluvalmennukseen 5  
         
             
       
Yrittäjyyden mahdollisuudet liikunta-alalla 5  
         
             
       
Suorituskyvyn mittaaminen ja analysointi 5    
         
               
     
Svenska inom idrottsbranschen 5    
           
               
 
Johdanto projektitoimintaan 5      
           
                 
Muuttuva työelämä ja urasuunnittelu 5      
           
                 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 50                                          
Ohjausharjoittelu 1 15
       
           
             
Ohjausharjoittelu 2 15  
         
             
       
Suuntautumisharjoittelu 15    
           
               
 
Projektiharjoittelu 5      
           
                 
5040251525252020520152512.512.52010105101015
PROLIIKU21 Profiloiva osaaminen liikunnanohjaajakoulutus 0                                          
Soveltava ammatillinen osaaminen 10    
           
               
 
Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot 15                                          
Luontoliikunta ja elämyspedagogiikka 15    
         
               
     
Urheiluvalmennus 15    
         
               
     
Liikunta- ja urheiluliiketoiminta suuntautumisopinnot 15    
         
               
     
Urheilijasta brändiksi 5    
         
               
     
Toiminnan johtamisen ajankohtaiset taloushaasteet 5    
         
               
     
Markkinoi ja myy urheilua somessa 5    
         
               
     
Urheilutoiminnan verotus ja kannattavuus 5    
         
               
     
Työyhteisön johtaminen hyvässä seurassa 5    
         
               
     
Urheiluoikeus 5    
         
               
     
Urheilutoiminnan talousosaaminen 5    
           
               
 
Vapaasti valittavat opinnot 10                                          
Vesiliikuntataidon oppiminen 5  
       
             
           
Physical Activity and Wellbeing in Cold 5  
       
             
           
Talviliikunta 5
       
           
             
Pelien oppiminen ja pelikäsitys 5
       
           
             
PROLIIKU21-LUCYRT Yrittäjyyden perusopinnot - vapaasti valittavat 10                                          
Ideasta markkinoille 5
     
           
                 
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5  
       
             
           
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5  
         
             
       
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5  
         
             
       
15259005101510751505551555757.57.50
TKILIIKU21 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen liikunnanohjaajakoulutus 20                                          
Opinnäytetyö
                                         
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
             
         
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5    
           
               
   
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5    
           
               
   
051500005510000005051000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65 70 130 15 30 35 35 35 85 45 15 30 17.5 17.5 35 20 15 85 27.5 17.5 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTO

Liikunnanohjaaja AMK) 210 op

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUKSEN PROFIILI

Lapin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaaja (AMK) koulutuksesta valmistut liikunta-alan osaajaksi, joka voi työskennellä hyvin erilaisissa ohjaus-, koulutus- ja valmennustehtävissä. Työtehtävät ovat monipuoliset käsittäen erilaisten väestö- ja ikäryhmien liikunnan ohjaustehtäviä sekä alan yhteiskunnallisia, hallinnollisia, työterveydellisiä, valmennuksellisia ja kaupallisia tehtäviä. Liikunnanohjaaja on hyvinvoinnin monitaituri.

Perehdyt opinnoissasi laajasti hyvinvointiosaamiseen, liikuntakasvatukseen sekä vastuulliseen valmennus- ja ohjausosaamiseen. Sinulla on valintasi mukaan mahdollisuus syventää osaamistasi seuraavilla alueilla ja opintopoluilla:
- Liikuntapedagogin polku
- Luontokasvatuksen ja -liikunnan polku
- Urheiluliiketoimintaosaajan polku
- Urheiluvalmentajan polku
- Liikunta-alan erityisosaaja

Lapin korkeakoulukonsernin (Lapin AMK ja Lapin yliopisto) strategisista valinnoista globaali arktinen vastuu, kestävä matkailu, tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta koulutuksessasi painottuvat erityisesti terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia edistävät ratkaisut kuten esimerkiksi luontolähtöiset ja elämyspedagogiikan menetelmät, valmennusosaaminen sekä vastuullinen luontoliikunta ja luontomatkailu.

OPINTOJEN JA OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE

Liikunnanohjaajakoulutuksen opintojen rakenne ja tutkinnon laajuus ovat ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukaisia. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, jotka jaetaan perus- ja ammattiopintoihin, ammattitaitoa edistävään harjoitteluun, vapaasti valittaviin opintoihin ja opinnäytetyöhön.

Perus- ja ammattiopinnoissasi perehdyt alan teoriaperustaan ja keskeisiin ammatillisiin osaamisalueisiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa sovellat ja vahvistat osaamistasi erilaisissa työtehtävissä. Opinnäytetyössä kehität valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä työelämän asiantuntijatehtävässä. Vapaasti valittavien opinnoissa tavoitteenasi on syventää ja täydentää ammatillista osaamistasi.

Lapin ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelman rakenteen muodostavat liikunnanohjaajan ydinosaamisen, profiloivan osaamisen sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintokokonaisuudet:
- Ydinosaamisen opinnot 155 op, sisältäen yhteensä 50 op ammattitaitoa edistävää harjoittelua
- Profiloivan osaamisen opinnot 25 op
- Vapaasti valittavat opinnot 10 op
- Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot 20 op (menetelmäopinnot 5 op, opinnäytetyö 15 op)

Voit sisällyttää opintoihisi myös muiden korkeakoulujen ja koulutusten opintoja, jotka tuottavat opetussuunnitelmasi mukaista osaamista kuten esimerkiksi urheilun ja liikunnan lajiliittojen tuottamaa lajispesifistä urheiluvalmennusosaamista tai muiden organisaatioiden tuottamaa terveyden edistämisen osaamista.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

Lapin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajakoulutuksessa opiskelet ohjatusti ja itsenäisesti Rovaniemen kampuksella, verkko-oppimisympäristöissä ja työelämässä. Opiskelussa on keskeistä opiskelijalähtöinen tiedon hankkiminen, tuottaminen ja jakaminen sekä kyky soveltaa teoriatietoa käytännön työtilanteisiin. Lapin ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppanit osallistuvat opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittämiseen, tarjoavat harjoittelupaikkoja ja ovat kumppaneina kehittämishankkeissa ja projekteissa.

Opintoihisi sisältyvät ammatillista osaamista vahvistavat harjoittelut (50 op) tehdään yksityisen ja julkisen sektorin sekä kolmannen sektorin työpaikoissa tai erikseen sovituissa projekteissa. Opinnäytetyöt (15 op.) ovat työelämän toimeksiantoja. Opinnäytetyön aihe on hyvä kohdentaa niin, että se vahvistaa tulevaisuuden urasuunnitelmiin kuuluvaa osaamistasi. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa mahdollistaa verkostoitumisen alan toimijoiden kanssa opintojen aikana.

Työn opinnollistaminen tarkoittaa, että suoritat opintoja hankkimalla osaamista työtehtävissäsi tai osallistut opintojen aikana muuhun sellaiseen toimintaan, joka tuottaa oman opetussuunnitelmasi mukaista osaamista. Lähtökohtana on, että tutustut opetussuunnitelmassa oleviin osaamistavoitteisiin ja -kriteereihin sekä muodostat käsityksen siitä, millaiseen osaamiseen opintosi tähtäävät. Tämän perusteella etsit työstäsi sellaisia kokonaisuuksia, joita voit ehdottaa opinnollistettavaksi joko osa- tai kokonaissuorituksina.

Keskeisenä oppimis- ja toimintaympäristönä toimii SantaSport Lapin Urheiluopisto ja sen lähiympäristö Ounasvaaralla Rovaniemen keskustan läheisyydessä. Ounasvaara tarjoaa erinomaiset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Lapin urheiluakatemia on tärkeä yhteistyökumppanimme, joka tarjoaa tavoitteellisesti harjoitteleville kilpaurheileville opiskelijoille mahdollisuuden opiskelun ja urheilun tiiviiseen yhdistämiseen ((https://lapinurheiluakatemia.fi/) .

Kansainvälisyyttä opiskeluympäristöön tuovat Lapin ammattikorkeakoulussa vierailevat kansainvälisten oppilaitosten opettajat ja asiantuntijat. Sinulla on mahdollisuus lähteä kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa myös harjoittelu ulkomailla.

Opiskeluasi ja ammatillista kehittymistäsi tukevat ohjaus ja palaute, joita saat oppilaitoksen henkilöstöltä ja työelämäharjoitteluiden ohjaajilta. Tärkeää on oppia hyödyntämään myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnissa hyödynnetään ns. kehittävää arviointia, jossa arvioinnin kohteina ovat sekä oppimisprosessi että oppimisen tulos. Arvioinnin perustana ovat kunkin opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Oppimistulokset voidaan tunnistaa opetussuunnitelmaan kirjattujen arviointikriteerien avulla.

Yksilölliset opintopolut (henkilökohtainen opetussuunnitelma) ja opintojen toteutuksen joustavuus lisäävät mahdollisuuksiasi joustavaan jatko-opintoihin hakeutumiseen. Näitä mahdollisuuksia ovat mm.
o ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tai yliopistotutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutuminen (https://www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle/YAMK-tutkinnot)
o Jyväskylän liikuntatieteelliseen tiedekuntaan hakeutuminen liikunnanohjaajatutkinnon suorittaneiden kiintiössä
o luontokasvatuksen polun valinneet voivat opinnot suoritettuaan hakea Lapin yliopiston kasvatustieteiden luontokasvatuksen maisteriohjelmaan ilman valintakoemenettelyä.