Opinto-opas

Ylempi amk-koulutus, Matkailualan osaamisen johtaminen (monimuoto-opinnot) Rovaniemi, syksy 2020

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 1
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 50 op)
                 
Työelämän monialainen kehittäminen
                 
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö 5
 
   
     
Osaamisen johtaminen 5
   
   
 
Työelämän kehittämismenetelmät 5
 
   
     
Soveltava asiantuntijuus ja johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                 
Itsensä johtaminen ja strateginen ajattelu 10
 
   
     
Tutkiva yhteiskehittäminen 10
   
   
 
Matkailualan syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 3 kappaletta)
                 
Vuorovaikutusjohtaminen 5
   
   
 
Vastuullisesti kestävä johtaminen 5
   
   
 
Digitaalinen alustatalous 5
   
   
 
Kehittävä työote 5  
   
     
Muualla suoritettu syventävä ammattiopinto 5  
   
     
501020301020151510
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Vapaasti valittavat opinnot 5
 
   
     
Vapaasti valittavat opinnot 5  
   
     
555055005
OPINNÄYTETYÖ
                 
Opinnäytetyö 30
15155101555515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70 30 30 40 30 30 20 20 30

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Restonomi (ylempi AMK, Master of Hospitality Management) koulutus on suunniteltu restonomi AMKn tai muun soveltuvan opisto- tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden osaamisen kohottamiseen. Koulutuksen tavoitteena on tuoda matkailu- ja ravitsemisalalle vastuullisen palveluliiketoiminnan johtamisen ja verkostoitumisen osaajia, jotka kykenevät omalla asiantuntemuksellaan kehittämään organisaatioiden toimintaa muuttuvissa olosuhteissa niiden kilpailukykyä tukevasti. Koulutus antaa valmiudet toimia matkailu- ja ravitsemisalan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Restonomi (ylempi AMK) –tutkinto on työelämän jatkotutkinto, joka antaa laaja-alaiset valmiudet vastuulliseen palveluliiketoiminnan johtamiseen liittyvän asiantuntijuuden ja esimiestaitojen jatkuvaan kehittämiseen. Organisaation menestyksen avaimina ovat strategisen ajattelun johtaminen, itsensä johtamisen ja tutkivan yhteiskehittämisen menetelmien hallinta, vuorovaikutus ja vastuullisuusviestintä.

Restonomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut opiskelija osaa
• kehittää ja johtaa työyhteisöään vastuullisen palveluliiketoiminnan periaatteiden mukaisesti
• koordinoida, kehittää ja johtaa vastuullista palveluliiketoimintaa kohteessa
• toimia monialaisissa verkostoissa niitä rakentaen ja kehittäen
• viestiä vuorovaikutteisesti ja sisäisesti, mutta myös alueellisesti, kansallisesti ja kan-sainvälisesti
• soveltaa matkailu- ja ravitsemisalan tutkittua tietoa ja kehittämismenetelmiä uusiin ja muuttuviin tilanteisiin.

Opinnoissa huomioidaan Lapin ammattikorkeakoulun strategiset painotukset monialaiseen yhteistyöhön eri alojen (tekniikka, matkailu, hyvinvointi, kauppa ja kulttuuri) välillä ja Lapin maakunnan erityisolosuhteisiin mm. pohjoisiin oloihin ja kylmään ilmanalaan. Lisäksi opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä. Tutkinto on luonteeltaan ja toteutustavoiltaan monimuototutkinto, jonka keskeisen osan muodostaa ammatillinen opinnäytetyö, kehittämistehtävä. Se perustuu työelämään liittyvän kehittämisidean analysointiin, kehittämistyön suunnitteluun ja toteutukseen. Opinnäytetyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Koulutuksen asiakas- ja sidosryhmä koostuu kansallisen ja kansainvälisen matkailu- ja ravitsemisalan toimijoista.

2. TUTKINNON RAKENNE
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus matkailu- ja ravitsemisalalla on 90 opintopistettä ja sen voi suorittaa päätoimisesti puolessa toista vuodessa tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan pidemmässä ajassa päätoimen ohessa. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014.)

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on:
1) laajat ja syvälliset sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä
2) syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä
3) valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
4) hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin tulee sisältyä
1) syventäviä ammattiopintoja (50 op), joista 15 op syventää monialaista osaamista, 20 op johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvää osaamista ja 15 op laajentaa osaamista opiskelijan valinnan mukaisesti.
2) vapaasti valittavia opintoja (10 op) ja
3) opinnäytetyö (30 op).

Opintojen kuormittavuus
Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen ECTS- opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.

3. AMMATILLISEN KASVUN POLKU – HANKITTAVA OSAAMINEN
Opetussuunnitelmissa on tehty opiskelijoiden oppimisprosessi näkyväksi ja kuvattu opiskelijoiden ammatillinen kasvu kehittämisasiantuntijaksi.

Vuositeemana YAMK opinnoissa on kehittämisasiantuntija. Opintojensa kuluessa opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan vastuullisena palveluliiketoiminnan johtajana ja verkostoitujana ja kehittyy ”kehittämisasiantuntijaksi”.
1. Lukukausiteema: Matkailu- ja ravitsemisalan vastuullinen asiantuntija
2. Lukukausiteema: Matkailu- ja ravitsemisalan vastuullinen verkostoituja
3. Lukukausiteema: Matkailu- ja ravitsemisalan vastuullinen kehittäjä

Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen.

Opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille YAMK-koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin ja koulutuskohtaisiin kompetensseihin.
Matkailualan osaamisen johtamisen YAMK koulutuksen koulutuskohtainen kompetenssi on
Matkailu- ja ravitsemisalan vastuullisen palveluliiketoiminnan osaaminen
Kompetenssi sisältää seuraavat osaamisalueet.
• osaa analysoida, arvioida ja kehittää vastuullista palveluliiketoimintaa
• osaa verkostoitua sidosryhmien kanssa ja kehittää verkostoja ennakoivasti ja proaktiivisesti
• osaa toimia vastuullisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
• osaa tuottaa alalleen sovellettavissa olevaa uutta tietoa, kehittää käsitteistöä ja toimintatapoja
• kykenee ottamaan vastuuta oman alansa, alueensa sekä pohjoisen toimintaympäristön kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisestä

Lapin AMKin opetussuunnitelmiin sisältyy osaamistavoitteina Lapin AMKin strategiset painopistealueet etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys. Lapin amkin strategian painopistealueet sisältyvät juonteina YAMK koulutusten kompetensseihin seuraavasti:
Oppimisen taidot: Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys; etäisyyksien hallinta
Eettinen osaaminen: Turvallisuusosaaminen; Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys
Työyhteisöosaaminen: Etäisyyksien hallinta; Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys
Innovaatio-osaaminen: Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen; Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys
Kansainvälisyys: Arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen; Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys
Koulutuksessa on huomioitu Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) strategiset painotukset erityisesti kestävään matkailuun liittyen.

4. OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN
Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskeli-jakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaaminen syvenee myös ongelmanratkaisu – ja päätöksentekotaitoja vahvistavien oppimis- ja kehittämisprojektien avulla.

Osaamis- ja ongelmaperustainen oppimisnäkemys tarkoittaa niitä asioita, joilla oppimista jäsennetään ja organisoidaan (esimerkiksi ongelmaperustainen sykli/vaihemalli, ongelmaperustainen projektioppiminen tai niiden yhdistelmä). Kaikissa oppimisen or-ganisoinnin tavoissa lähtökohtana ovat työelämän ongelmat ja työelämäläheinen toteutus.
Arviointi on otettu huomioon jo opetussuunnitelman suunnitteluvaiheessa. Opiskelun eri vaiheissa tapahtuvan arvioinnin tulee muodostaa johdonmukainen kokonaisuus, joka tukee koulutuksen tavoitteena olevan osaamisen saavuttamista. Arviointia toteutetaan kolmikantaperiaatteella (opiskelija, työelämänedustaja/ohjaaja, opettaja).

Koulutuksen osaamistavoitteet toimivat oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (HOPS), jonka laatimiseen opiskelija saa ohjausta ryhmänsä opettajatuutorilta.

Hankittu osaaminen ja hyväksilukeminen
Tutkintoa suorittaessa opiskelijalla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantyyppisillä opinnoilla. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksiluku.

Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Arviointiperusteiden, menetelmien ja kriteerien lähtökohtana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).

Opiskelijoilta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Opiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta opintojaksojen toteutuksesta lukukausipalautteina ja valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.

Laadunvarmistus
Lain ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä sekä osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. Lapin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä kuuluu Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (KARHI) auditoivaksi.

Lapin amk:n laatujärjestelmä on kuvattu laatuohjelmassa. Koulutuksen laadunhallinta toteutetaan ohjelmassa kuvattujen periaatteiden, prosessien ja menettelytapojen mukaisesti.
Yhtenäinen laadunvarmistusjärjestelmä tuottaa koulutuksen ja tutkintojen laatuun liittyvää tietoa, josta hyötyvät opiskelijat, henkilöstö, työnantajat ja muut sidosryhmät. Matkailualan osaamisen johtamisen YAMK tutkintoon johtavaa koulutusta kehitetään Lapin ammattikorkeakoulun laatuohjelman periaatteiden mukaisesti.

Oppimisympäristöt
Restonomi YAMK -tutkintoon johtava koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopiskelua, kesä- ja kansainvälisiä opintoja, ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä sekä itsenäistä opiskelua. Opinnot toteutetaan koulutuskohtaisina, yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun muiden YAMK -tutkintoon johtavien koulutusten kanssa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelman (eHOPS).

Lapin ammattikorkeakoulun matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijat ja henkilökunta ovat osa Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia (MTI). MTIiin kuuluvat myös Lapin yliopiston matkailututkimus ja Lapin koulutuskeskus REDU. Usean oppilaitoksen muodostama yhteisö tarjoaa opiskelijoille täydentävän mahdollisuuden hyödyntää Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ohella myös MTIn kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja oppimisensa ja kehittämistoimintansa tukena.

Työelämä on keskeinen oppimisympäristö. Opintoihin liittyvä opinnäytetyö (30 op) tehdään työelämää uudistavana kehittämistehtävänä oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun organisaation työelämälähtöisenä toimeksiantona. Opinnäytetyö on koko koulutuksen kestävä prosessi, jonka aikana opiskelija verkostoituu ja kehittää asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on tukea työelämää ja aluekehitystä tuottamalla tietoa sekä kehittämällä ratkaisu- ja toimintamalleja työelämän ja henkilökohtaisen osaamisentarpeisiin. Olennaista on opinnäytetyön hyödynnettävyys työelämässä.