Opinto-opas

Lapin AMK Master School, syksy 2022, Tiedolla johtamisen asiantuntija

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                 
Tiedolla johtamisen asiantuntija
                 
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa 5
 
   
     
Tiedolla johtamisen kulmakivet 5
 
   
     
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa 5
 
   
     
Työelämän kehittämismenetelmät 5
 
   
     
200200020000
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 40 op)
                 
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 40 op)
                 
Digiajan osaaminen
()
                 
Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna 5
   
   
   
Digitaalinen alustatalous 5
   
     
 
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt 5
   
   
 
Kehittämisosaaminen
()
                 
Asiantuntijana kirjoittaminen 5
 
   
     
Creation of Sustainable Future 5
   
   
   
2505200512.57.50
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                 
Opinnäytetyö
                 
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 10
 
   
     
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 10
   
   
   
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 10  
   
     
20101010101010010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65 10 35 30 10 35 22.5 7.5 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Lapin AMK Master School, syksy 2022

MASTER SCHOOL-KOULUTUSTEN (YLEMMÄT AMK-KOULUTUKSET) KUVAUS

Lapin AMKin ylemmät AMK-koulutukset (YAMK-koulutukset) ovat joko monialaisia osaamista monipuolistavia ja laaja-alaistavia koulutuksia tai alan osaamista syventäviä koulutuksia, joilla on vahva yhteys asiantuntijatyössä tarvittavaan erityisosaamiseen ja työelämää uudistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Monialaisissa koulutuksissa on keskeistä uuden tiedon tuottaminen sekä osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen työelämän kehittämisessä, vahva tulevaisuusorientaatio sekä innovointihalu ja -kyky. Kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen eri alojen rajapinnoilla ja verkostoissa tuottaa uusia innovaatioita ja moniammatillisen toiminnan osaamista.

Syventävä YAMK-koulutus puolestaan kartuttaa omaan alaan liittyvää tietoa kriittisesti ja antaa valmiuksia välittää osaamista omaan organisaatioon ja sen ulkopuolelle. Koulutuksessa korostuvat asiantuntijuus alaan kuuluvan uuden tiedon tuottamiseen, käytäntöön soveltamiseen sekä syntyneen kehityspanoksen vaikutusten arviointiin liittyvä osaaminen. Syventävien erityisosaamisalueiden valinnat perustuvat tarkkaan harkittuun profilointiin sekä vahvaan TKI-yhteyteen.

YAMK-koulutuksissa toimitaan koko Lapin korkeakouluyhteisön tapaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

KOULUTUSTEN SISÄLTÖ JA RAKENNE

Koulutukset rakentuvat 1) ydinosaamisen, 2) tutkimus- ja kehittämisosaamisen sekä 3) profiloivan osaamisen opintojaksoista.

Koulutuskohtaisia ydinosaamisen opintoja suoritetaan koulutuksesta riippuen 20-30 opintopistettä. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sisältää 30 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön. Profiloivan osaamisen opintojaksot voit valita yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa osaamistarpeitasi vastaavan ja urapolkuasi parhaiten tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS). Tarjonnassa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä profiloivia opintoja muun muassa seuraavista kokonaisuuksista: kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen, digitalisaatioon liittyvä osaaminen sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen. Profiloivaan osaamiseen voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevia ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja (EQF7) tai esimerkiksi valtakunnallisen Campusonlinen YAMK-tasoisia verkko-opintoja.

Tiedolla johtamisen asiantuntija