Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Kieli- ja viestintäopinnot, yhteiskuntatieteet

KIKEYTK21

Kuvaus

YHTEISKUNTATIETEET
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (17 op)

Hallintotieteen, johtamisen psykologian ja johtamisen, politiikkatieteiden ja sosiologian sekä sosiaalityön pääaineopiskelijoiden kieli- ja viestintäopinnot ovat kandidaatintutkinnossa yhteensä 17 opintopistettä. Maisterintutkintoon ei kuulu pakollisia kieli- ja viestintäopintoja.

Opiskelijat voivat suorittaa kandidaatintutkinnon kieli- ja viestintäopinnot vaihtoehtoisesti kahdella tavalla: viestinnän ja toisen kotimaisen kielen lisäksi voidaan suorittaa I vieras kieli (6 op) ja II vieras kieli (3 op) tai ainoastaan I vieras kieli (9 op). Nopeasti kansainvälistyvien työmarkkinoiden tarpeiden valossa on erittäin suositeltavaa suorittaa myös toinen kieli, mikäli on opiskellut kieltä noin lukion oppimäärää vastaavasti.

Vaadittavien kieli- ja viestintäopintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lisää kieli- ja viestintäopintoja valinnaisista opintojaksoista. Kielikeskus järjestää myös kielen käytön ja kulttuurin sekä kulttuurienvälisen viestinnän (ICP) 25 op:n opintokokonaisuuksia, jotka soveltuvat sivuaineopinnoiksi.

YLEISTÄ KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOISTA

RUOTSIN VALMENTAVA KURSSI

Kielikeskus järjestää ruotsin valmentavan kurssin XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2). Se pidetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssin tavoitteena on kerrata ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, tuottaa ruotsinkielistä tekstiä sekä harjoitella kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Kurssi ei korvaa pakollisia ruotsin kursseja.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. eivät ole suoriutuneet ruotsin lähtötasotestistä
5. osallistuvat oppiaineensa pakollisille ruotsin kursseille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

MUITA KIELIKURSSEJA

Kielikeskus järjestää useissa kielissä alkeis-, jatko- ja kulttuurikursseja, jotka tarjoavat opiskelijalle hänen haluamansa kielen perusteet ja tutustuttavat kyseisen maan kulttuuriin. Kielen perusteita edellytetään esim. toisen vieraan kielen kursseilla.

Kielioppia kertaavia kursseja ovat ranskan, saksan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvat kieliopin kertauskurssit (XRAN0221 Ranskan kertauskurssi, XSAK0221 Saksan kieliopin kertaus, XVEN0221 Venäjän kertauskurssi) sekä kielten jatkokurssit espanjassa, italiassa, ranskassa, saamessa, saksassa ja venäjässä (XESP0003-4, XITA0003-4, XRAN0003-4, XSAA0003-4, XSAK0003-4 ja XVEN0003-4).

KIELEN KÄYTÖN JA KULTTUURIN JA KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN OPINTOKOKONAISUUDET (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus (25 op) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen pakolliset tai valinnaiset peruskurssit tai joilla on vastaavat tiedot. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi. Opetusta annetaan englannin, saksan, ranskan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin kokonaisuuksista.

Kielet ja kulttuurit -opintokokonaisuus (25 op) tarjoaa mahdollisuuden kehittää laajan kieli- ja kulttuuriosaamisen lisäksi kykyä ymmärtää kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia toiminta-, viestintä- ja ajatusmalleissa. Usean kielen opiskelu syventää ymmärrystä kielissä esiintyvistä rakenteellisista samanlaisuuksista ja eroavaisuuksista ja helpottaa siten monipuolisen kielitaidon rakentamista jatkossakin. Kokonaisuus tavoittelee monipuolisesta kansainvälistymisestä kiinnostuneita opiskelijoita.

Intercultural Communication Programme (ICP) -opintokokonaisuuden (25 op) tarkoituksena on esitellä kulttuurienvälisen viestinnän pääkohdat ja analysoida ja ymmärtää kulttuurienvälistä viestintää sekä samalla laajentaa ja syventää opiskelijoiden kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan.

KANDIDAATINTUTKINTO
PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (17 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op) (valitaan seuraavista)
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op

Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, mutta joiden suomen kielen taito on lähes äidinkielen tasolla, voivat vaihtoehtoisesti suorittaa kurssin:
XKIR0004 Asiantuntijan tekstitaidot 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan seuraavista)
XPUH0001 Puheviestintä 2 op
XPUH0001 Puheviestintä 2 op (viestintärohkeuden ryhmä)
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä 2 op
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op

Ruotsi (4 op)
TRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op
TRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Englanti (6 op)
TENG0101 English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS
TENG0102 English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS

Lisäksi pakollisena suoritetaan toinen seuraavista:
Englanti (3 op)
TENG0105 English Writing for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS
tai
II vieras kieli (3 op)
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS
TITA0201 Italian tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op

Kieli

suomi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Akateemiset tekstitaidot
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op
Puheviestintä
XPUH0001 Puheviestintä 2 op
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä 2 op
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op
Ruotsi
TRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op
TRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op
Englanti
TENG0101 English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op
TENG0102 English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op
Vaihtoehtoinen kielikurssi
TENG0105 English Writing for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op
TITA0201 Italian tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op