Siirry suoraan sisältöön

Suomen kieli ja viestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: K700BD93-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 26.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 06.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Päivi Hietala

Vastuuhenkilö

Päivi Hietala

Opiskelijaryhmät

  • KA71S22K
    Sosionomikoulutus,Kemi kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa kehittää kirjoitus- ja puheviestintäkompetenssiaan (asenne, tieto ja taito)
- osaa käyttää asiantuntijaviestinnän keinoja työssään
- osaa kirjoitusviestinnässä hyödyntää kieli- ja tekstilajitietouttaan tarkoituksenmukaisten opiskelu-, työelämä- ja muiden tekstien analysoinnissa ja tuottamisessa
- arvioi puheviestinnässä omaa viestijäkuvaansa ja -tyyliään sekä osaa ottaa sanomaa rakentaessaan huomioon omat ja kuulijoiden tavoitteet, viestintätilanteen ja kontekstin
Sisältö:
- omien viestintätaitojen kehittäminen (verbaalinen ja nonverbaalinen)
- työyhteisö- ja vuorovaikutusosaaminen
- asiantuntijana viestiminen
- tekstuaalinen osaaminen
- kulttuurin huomioiminen viestinnässä

Sisältö

Puheviestintä: Ks. arviointikriteerit
Kirjallinen viestintä:
Lapin AMKin asiakirjat ja niiden asettelut* muistio* raportti* essee* opinnäyteopas: kansi, sisällys, johdanto, pohdinta; kuvat, kuviot, taulukot, kaavat* viittaaminen: tekstiviitteet, lähteet

Aika ja paikka

kevätlukukausi 2022, I-periodi (1.1. - 6.3.2022)

Oppimateriaalit

Lapin AMKin kirjalliset ohjeet ja asiakirjat: muistio, raportti, essee, oppimispäiväkirja, referaatti. Opinnäytetyön opas. Opettajan materiaalia sekä verkkolähteitä.
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita.
Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle: Mattila, Ruusunen & Uola (WSOY 2008)
Henkilöarviomenetelmät: Niitamo (Työterveyslaitos 2003)
Viisaasti neuvotellen ratkaisuihin: Holz (Oy Rastor Ab)
Hyvinvointialan viestintä: Niemi & Nietosvuori & Virikko (Edita 2006)
Viestintätaito - opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin: Repo & Nuutinen (Otava 2008)

Opetusmenetelmät

Opintokokonaisuuden tavoite / Osaamistavoitteet:
Opiskelija
* osaa kehittää kirjoitus- ja puheviestintäkompetenssiaan (asenne, tieto ja taito)
* osaa käyttää asiantuntijaviestinnän keinoja työssään
* osaa kirjoitusviestinnässä hyödyntää kieli- ja tekstilajitietouttaan tarkoituksenmukaisten opiskelu-, työelämä- ja muiden tekstien analysoinnissa ja tuottamisessa
* arvioi puheviestinnässä omaa viestijäkuvaansa ja -tyyliään sekä osaa ottaa sanomaa rakentaessaan huomioon omat ja kuulijoiden tavoitteet, viestintätilanteen ja kontekstin.
Opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt:
Opintojakso järjestetään verkkokurssina, jossa harjoitellaan puhe- ja kirjoitusviestinnän taitoja. Tehtävissä sovelletaan viestinnän teoriaa itsenäisesti ja ryhmätyönä.
* AC-tallenteet.
* yksilö- ja ryhmäharjoitukset.
* Moodle-oppimisympäristö: PoodLL-työkalu, keskustelualueet mm.
Oppimistehtävät:
puheviestintä (2,5 op) pakolliset tehtävät:
* puheviestinnän kehittämistehtävä/essee. Yksilötehtävä. Arviointi 0 - K5. Essee on samalla kirjallisen viestinnän pakollinen tehtävä. Palautus Moodlessa.
* suullinen puhe/alustus jostakin sosiaalialan aiheesta: puhut PowerPoint-diat TAI PP-video TAI YouTube-video (kesto 5 minuuttia). Palautus Moodlessa keskustelualueella.
* ryhmän esitys valmistellusta aiheesta: neuvottelu tai kokous. Opettajan antamat aiheet, joista valittava. Palautus Moodlen keskustelualueella. Arviointi: 0 - K5 sekä vertaisarviointi muilta opiskelijoilta.
kirjallinen viestintä (2,5 op):
* tyylioppia:/asiatekstin korjaaminen: lauseiden korjaaminen ja tarkistaminen itse. Ei ole
palautettava tehtävä.
* raportti (pakollinen tehtävä): kotikunnan palvelujärjestelmät. yksilötehtävä. Raportin pituus 2 sivua. Palautus Moodlessa. Arviointi 0 - K5.

Ohjaus ja palaute:
* opettajan palaute esityksistä Moodlessa
* vertaispalaute (toiset opiskelijat) Moodlen keskustelualueella
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien pakollisten tehtävävien palauttamista ja suorittamista hyväksytysti (arvosana tehtävistä vähintään tyydyttävä T1).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä vastaa tehtävien palautus hyväksytysti OJ:n aikana (viim. 6.3.2022)
~Uusintatentti 1:
Puuttuvien tai hylättyjen (arvosana 0) tehtävien palautus 7.3. - 31.5.2022 (arvosana ennen kesälomaa).
Uusintatentti 2:
Puuttuvien tai hylättyjen tehtävien palautus 1.6. - 15.12.2021 (arvosana ennen joululomaa).
Tutkintosäännön mukaisesti opiskelijan on suoritettava koko OJ valmiiksi OJ:a seuraavan lukukauden loppuun mennessä. Mikäli OJ:n suoritus on vielä kesken seuraavan lukukauden päättyessä, tulee opiskelijan suorittaa koko opintojakso uusiksi.

Sisällön jaksotus

lukuvuoden 2021 - 2022 I-jaksolla kevät1

Lisätietoja opiskelijoille

Aiemmat viestinnän tai suomen kielen ja viestinnän opinnot:
Opiskelijalla on mahdollisuus hakea hyväksilukua joko suullisesta viestinnästä (2,5 op), kirjallisesta viestinnästä (2,5 op) tai koko opintojaksosta (5 op).
Hyväksilukua haetaan Lapin amkin ohjeiden mukaisesti.
Päätöksen hyväksiluvusta tekee osaamispäällikkö / Osallisuus ja toimintakyky (Sosiaalialan koulutus).
Ilmoittautuminen:
Opintojaksolle tulee ilmoittautua Peppi-järjestelmässä ennen opintojakson alkua.
Kun opiskelija hyväksytään opintojaksolle, hän siirtyy samalla osallistujaksi kyseiseen Moodle-oppimisympäristöön. Erillistä kirjautumisavainta ei tarvita. Moodle-ympäristön aktivoituminen vie noin 24 tuntia.

Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien pakollisten tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi toteutetaan itsearvioinnin vertaisarvioinnin ja opettajien palautteen avulla. Arviointikriteerit on johdettu harjoiteltavista taidoista ja ne avataan opintojakson alussa ja niitä käytetään koko oppimisprosessin ajan.

Puheviestintä (arvioidaan asteikolla 1-5):

Esiintymistaidot
- Vuorovaikutustaidot, kohdentaminen ja kontakti
- Puheenvuoron rakentaminen
- Puheenvuoron sisällön laatiminen
- Ilmaisutavan valinta

Ryhmäviestintätaidot
- Tavoitteiden määritteleminen
- Toimintatavan sopiminen
- Kuunteleminen ja havainnointi
- Osallistuminen
- Suhteiden luominen ja vaaliminen
- Ryhmän toimivuudesta huolehtiminen

Kirjoitusviestintä (arvioidaan asteikolla 1-5):

- Sisältö
- Rakenne
- Tyyli ja esitystapa
- Oikeinkirjoitus
- Lähteet ja viittaustekniikka

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa ohjatusti kirjoittaa työelämän ja koulutuksen tekstilajikonventioiden ja tekstin käyttötarkoituksen mukaisia tekstejä. Opiskelijan tekstit eivät kaikilla tasoilla tavoita tekstikonvention ja tekstin käyttötarkoituksen mukaisia päämääriä. Tekstin rakenteessa, kielessä tyylissä, esitystavassa, ulkoasussa ja lähdemerkinnöissä on tekstilajin konventionaalisiin piirteisiin verrattuna puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa kirjoittaa työelämän ja koulutuksen tekstilajikonventioiden ja tekstin käyttötarkoituksen mukaisia tekstejä. Opiskelijan tekstit ovat tekstilajikonventioiden ja tekstin käyttötarkoituksen mukaisia. Tekstin rakenne, kieli tyyli, esitystapa, ulkoasu ja lähdemerkinnät tukevat tekstin sisällöllisiä ja viestinnällisiä tavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa itsenäisesti ja luovasti kirjoittaa työelämän ja koulutuksen tekstilajikonventioiden ja tekstin käyttötarkoituksen mukaisia tekstejä. Opiskelijan tekstit ovat tekstilajikonventioiden ja tekstin käyttötarkoituksen mukaisia. Tekstin rakenne, kieli tyyli, esitystapa, ulkoasu ja lähdemerkinnät tukevat tekstin sisällöllisiä ja viestinnällisiä tavoitteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan suorittama arviointi.
arviointitaulukot: essee ja raportti
arviointitaulukko: suullinen esitys ja asiantuntijaesiintyminen
Arviontitaulukot ovat Moodlessa.
***************************************************************************
Kirjoitusviestintä
Osaamistavoitteet:
Osaat kehittää omia kirjoitustaitojasi ja osaat käyttää asiantuntijaviestinnän keinoja työ-yhteisöjen vuorovaikutustilanteissa.
Kirjoitusviestinnässä osaat hyödyntää kieli- ja tekstilajitietouttasi tarkoituksenmukaisten opiskelu-, työelämä- ja muiden tekstien analysoinnissa ja tuottamisessa.
*****
Kirjoitusviestintä : Arvioinnin ja palautteen kohteet (raportti ja essee):
Tekstilajin tavoitteiden mukaisesti arvioidaan asteikolla (0–5):
sisältö
rakenne
kieli ja tyyli
esitystapa ja ulkoasu
lähdemerkinnät.
*******
Arviointikriteerit: 0 - K5
****
hylätty 0:
Tehtävä ei täytä arvosanan T1 kriteerejä. Tehtävä on täydennettävä.
****
1 tyydyttävä
Osaat ohjatusti kirjoittaa työelämän ja koulutuksen tekstilajien ja tekstien käyttötarkoituksen mukaisia tekstejä. Tekstisi eivät kaikilla tasoilla tavoita tekstilajin ja tekstin käyttötarkoituksen mukaisia päämääriä. Rakenteessa, kielessä, ulkoasussa ja lähdemerkinnöissä on tekstilajin konventionaalisiin piirteisiin verrattuna puutteita.
****
2 tyydyttävä
Osaat ohjatusti ja osittain itsenäisesti kirjoittaa työelämän ja koulutuksen tekstilajien ja tekstien käyttötarkoituksen mukaisia tekstejä. Tekstisi eivät kaikilla tasoilla tavoita tekstilajin ja tekstin käyttötarkoituksen mukaisia päämääriä. Rakenteessa ja kielessä, ulkoasussa ja lähdemerkinnöissä on tekstilajin konventionaalisiin piirteisiin verrattuna jonkin verran puutteita.
****
3 hyvä
Osaat kirjoittaa itsenäisesti työelämän ja koulutuksen tekstilajien ja tekstien käyttötarkoituksen mukaisia tekstejä. Tekstisi ovat tekstilajin ja tekstin käyttötarkoituksen mukaisia. Tekstin rakenne, kieliulkoasu ja lähdemerkinnät tukevat tekstin sisällöllisiä ja viestinnällisiä tavoitteita.
****
4 hyvä
Osaat kirjoittaa itsenäisesti ja hyvin työelämän ja koulutuksen tekstilajien ja tekstien käyttötarkoituksen mukaisia tekstejä. Tekstisi ovat tekstilajin ja tekstin käyttötarkoituksen mukaisia. Tekstin rakenne, kieli, ulkoasu ja lähdemerkinnät tukevat hyvin tekstin sisällöllisiä ja viestinnällisiä tavoitteita.
****
5 kiitettävä
Osaat itsenäisesti, luovasti ja taitavasti kirjoittaa työelämän ja koulutuksen tekstilajien ja tekstien käyttötarkoituksen mukaisia tekstejä. Tekstisi ovat tekstilajin ja tekstin käyttötarkoituksen mukaisia. Tekstin rakenne, kieli, ulkoasu ja lähdemerkinnät tukevat erinomaisesti tekstin sisällöllisiä ja viestinnällisiä tavoitteita.
_________________________________________________________________
Puheviestintä arviointikriteerit
Arvioinnin kohteena ovat suullisen viestinnän tehtävät (opiskelijan laatima kehittämissuunnitelma-essee, puhe-video ja neuvottelu-/kokousesitys ryhmänä).
Puheviestintäkäyttäytymisen tiedostaminen, reflektointi ja sen pohjalle laadittu puheviestintätaitojen kehittämissuunnitelma.
Arviointikriteerit:
****
kiitettävä K5. Koko ryhmä osallistuu harjoituksiin ja ryhmätyöskentelyyn erittäin rohkeasti, aktiivisesti ja luovasti. Ryhmässä vallitsee erittäin kannustava harjoitteluilmapiiri. Ryhmä on sitoutunut tehtävien tekoon. Ryhmässä annetaan rakentavaa palautetta ja osataan ottaa sitä vastaa. Ryhmät toimivat itsenäisesti, luovasti ja tavoitteellisesti. Opiskelija arvioi oman osuutensa ryhmässä oivaltavasti ja realistisesti.
****
hyvä H4 - H3. Ryhmä osallistuu harjoituksiin ja ryhmätyöskentelyyn aktiivisesti. Ryhmässä on pääsääntöisesti hyvä harjoitteluilmapiiri. Osallistujat sitoutuvat hyvin työskentelyyn. Ryhmässä annetaan palautetta ja otetaan sitä vastaan. Työryhmät toimivat annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijalla arvioi oman ryhmäprosessinsa ja vaikutuksensa ryhmään.
****
tyydyttävä T2 - T1. Suurin osa ryhmän jäsenistä osallistuu mutta harjoitteluryhmän ilmaapiiri ei kannusta osallistumaan. Harjoituksiin (ryhmätehtävä) valmistautuminen on puutteellista. Palautteen antaminen jää pinnalliseksi. Työryhmä tarvitsee runsaasti tukea ja ohjausta. Opiskelijan oman osuuden arviointi ryhmäprosessiin syntyyn jää puutteelliseksi.
****
hylätty 0:
ryhmän tehtävä tai ryhmän jäsenen osuus ei täytä arvosanan T1 kriteejä.
***********************************************************************************************
B. Puheviestintäkäyttäytymisen tiedostaminen, reflektointi ja sen pohjalle laadittu puheviestintätaitojen kehittämissuunnitelma:
***
K5. Opiskelija on perehtynyt puheviestinnän teoriaan ja oppimateriaaliin erinomaisesti ja soveltaa sitä oivaltavasti ja luovasti oman viestintäkäyttäytymisensä reflektointiin. Opiskelija hyödyntää saamaansa palautetta ja arvioi realistisesti omia puheviestintätaitojaan ja laatii niiden perusteella konkreettisen suunnitelman oman puheviestintäkompetenssinsa kehittämiseksi. Suunnitelma on kirjoitettu noudattaen annettuja asiakirja-esseen ohjeita ( ks. kirjoitusviestintä) ja lähdemerkinnät ovat moitteettomat.
****
H4 - H3. Opiskelija on perehtynyt puheviestinnän teoriaan ja oppimateriaaliin hyvin ja soveltaa sitä oman viestintäkäyttäytymisensä reflektointiin. Opiskelija hyödyntää saamaansa palautetta ja arvioi omia puheviestintätaitojaan ja laatii niiden pohjalta suunnitelman oman puheviestinäkompetenssinsa kehittämiseksi. Suunnitelma on kirjoitettu annettujen ohjeiden mukaisesti ja lähdemerkinnät ovat lähes moitteettomat.
****
T2 - T1. Opiskelijan perehtyminen ja puheviestinnän teoriaan on pinnallista ja sen soveltaminen oman puheviestintäkäyttäytymisensä reflektointiin on jossain määrin puutteellista. Opintojakson aikana saatua palautetta on hyödynnetty kehittämissuunnitelmassa mutta suunnitelma jää kuvailun tasolle ja kehittämissuunnitelma olisi voinut olla konkreettisempi. Suunnitelman kieliasussa ja lähdemerkinnöissä on puutteita.
****
hylätty 0:
Suunnitelma ei täytä arvosanan T1 vaatimuksia. Tehtävä on täydennettävä.