Siirry suoraan sisältöön

Yhteiskuntatieteellinen osaaminen sosiaalialalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL15OJ-19010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 13.03.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Timo Marttala

Vastuuhenkilö

Timo Marttala

Opiskelijaryhmät

  • K71S21S
    Sosionomikoulutus (päiväopinnot) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
- ymmärtää sosiologian, sosiaalipolitiikan ja filosofian tavat tarkastella ihmisen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta (TO)
- osaa kuvata sosiologian ja sosiaalipolitiikan peruskäsitteet ja lähestymistavat (TO, LO)
- osaa kuvata sosiaalialan työn ja ammattien taustalla olevan hyvinvointipoliittisen järjestelmän (TO)
- osaa tarkastella ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien toimintaa kriittisesti sosiologisen, sosiaalipoliittisen ja filosofisen ajattelun välineillä (TO)

Sisältö:
- hyvinvointiteoriat
- sosiaalipolitiikan mallit, arvot ja käytännöt
- sosiologinen ajattelu, selittäminen ja tulkinta
- moraali- ja yhteiskuntafilosofinen ajattelu ja toiminta (sosiaalialan työn ja palvelujen järjestämisen taustalla)

Sisältö

Sisältö:

Sosiaalipolitiikka
- Sosiaalipolitiikan peruskäsitteet, lähestymistavat ja teorioita
- Sosiaalipolitiikan arvot ja käytännöt
- Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointipolitiikka
- Sosiaalipolitiikan tavat tarkastella ja kuvata yhteiskuntaa, sen rakenteita ja kehitystä
- Sosiaalialan työn ja ammattien taustalla olevan yhteiskuntapoliittinen järjestelmä

Sosiologia
- Sosiologinen ajattelu - sosiologinen mielikuvitus (C.W.Mills)
- Mitä sosiologia on? - Sosiologia on tapa ajatella ihmisten luomaa maailmaa (Bauman)
- Sosiologia ja muutos - klassikoista uudempiin virtauksiin

Filosofia
- Ihmiseksi kasvamisen haaste hyvinvointiyhteiskunnassa
- Matkoja moraalifilosofiaan
- Matkoja yhteiskuntafilosofiaan
- Sosiaalialan eettiset haasteet hyvinvointiyhteiskunnassa

Oppimateriaalit

Turvaverkko vai trampoliini, Ihalainen Jarmo.....
Johdatus sosiologian perusteisiin, Jani Erola, Pekka Räsänen (toim.)
Ajattele, filosofoi; Juha Räikkä, Helena Siipi (toim.)
Saari, J. (toim.) 2019. Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta.

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimiskeskustelut, itsenäinen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen suoritus:
Opintojakson tuntien puitteissa.
Uusinnat:
1. 25.3.2022
2. 14.5.2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat, analyyttista otetta hyödynnetty hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa peruskäsitteitä ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien toiminnan tarkastelussa, analyyttista/kriittistä otetta hyödyntäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit
Hylätty 0 Opiskelija ei osaa määritellä opintojakson keskeisiä peruskäsitteitä eikä lähestymistapoja.
T 1 Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat mekaanisesti niitä sisäistämättä.
T 2 Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat mekaanisesti ja osin selittäen.
H 3 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat.
H 4 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.
K 5 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat analyyttista/kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen.