Siirry suoraan sisältöön

Käyttäytymistieteellinen osaaminen sosiaalialalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL16OJ-19010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

03.01.2022 - 13.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Seija Järvi

Vastuuhenkilö

Seija Järvi

Opiskelijaryhmät

  • KA71S21S_1
    Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- ymmärtää käyttäytymistieteellisten tieteenalojen näkökulmia ihmisen elämänkaaren vaiheissa
- osaa tarkastella ihmiskäsitysten ja arvojen moninaisuutta (AO)
- tietää ihmisen kehitysvaiheet ja tunnistaa ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen yleisiä ja yksilöllisiä tekijöitä (LO)
Sisältö:
- kasvatustieteen, sosiaalipsykologian, psykologian ja kehityspsykologian keskeisimmät käsitteet, lähestymistavat ja teoriat sosiaalialan asiakastyön näkökulmasta

Sisältö

Elämänkaariajattelu; ihmisen kokonaisvaltainen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa. Persoonallisuus ja minuus kasvun ja kehityksen ytimessä. Psykologian ihmiskäsityksiä ja viitekehyksiä. Kasvatustieteen peruskäsitteitä: kasvu ja kasvuprosessi, kasvatus/ kasvuprosessin tukeminen, kasvatustyylit, kasvuympäristön merkitys, oppiminen.

Oppimateriaalit

luennot ja Moodle-alustan materiaali, kirjallisuus sekä muu opintojaksolla osoitettu materiaali
esim.
Rinne, R. ym. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin
Suominen, E. ym. 2014. Arjen sosiaalipsykologia
Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia

Opetusmenetelmät

kontaktiopetus Kosmoksessa, AC-etäkontaktiopetus, Moodle-oppimisympäristö, pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tentti viikolla 11 (tarkempi ajankohta ja uusintatenttiajat (2 uusintamahdollisuutta) ilmoitetaan myöhemmin)

Jos opiskelija ei saa hyväksyttyä tenttisuoritusta kolmella suorituskerralla, opintojakson arvioinniksi merkitään hylätty, jolloin opiskelija voi ilmoittautua uudestaan opintojaksolle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaista suoritustapaa (AHOT mahdollinen)

Sisällön jaksotus

- käyttäytymistieteellisen osaamisen merkitys sosiaalialalla
- psykologian ja kehityspsykologian näkökulma
- sosiaalipsykologian näkökulma
- kasvatustieteen näkökulma
- ihmisen ikäkausien tarkastelu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet, lähestymistavat ja teoriat sosiaalialan näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää keskeiset peruskäsitteet, lähestymistavat ja teoriat sosiaalialan näkökulmasta, analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa peruskäsitteitä, lähestymistapoja ja teorioita ihmisten ja yhteisöjen toiminnan tarkastelussa, analyyttista/kriittistä otetta hyödyntäen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

sisältöalueisiin liittyvät tehtävät hyväksytty/hylätty
monivalintatentti 0-5

opintojakso kokonaisuutena:

tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet, lähestymistavat ja teoriat sosiaalialan näkökulmasta.

hyvä (3-4) Opiskelija osaa selittää keskeiset peruskäsitteet, lähestymistavat ja teoriat sosiaalialan näkökulmasta, analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.

kiitettävä (5) Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa peruskäsitteitä, lähestymistapoja ja teorioita ihmisten ja yhteisöjen toiminnan tarkastelussa, analyyttista/kriittistä otetta hyödyntäen.