Siirry suoraan sisältöön

Taidelähtöisiä työtapoja sosiaalialalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL17OJ-19011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 05.01.2022

Ajoitus

12.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Sari Leppälä
  • Virpi Piira

Vastuuhenkilö

Sari Leppälä

Opiskelijaryhmät

  • KA71S21S_2
    Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- syventää itsetuntemustaan ja luovuuttaan (TO)
- osaa käyttää taidelähtöisiä menetelmiä itseilmaisussa sekä ryhmissä (TO, LO)
- rohkaistuu käyttämään taidelähtöisiä menetelmiä sosiaalialan työssä
Sisältö:
- itsetuntemuksen rakentuminen yksilöllisen, yhteisöllisen ja kulttuurisen ympäristön kautta
- valitut toiminnalliset ja osallisuutta tukevat taidelähtöiset menetelmät sosiaalialalla
- harjoittelee pienimuotoisen taideprojektin ohjaamista

Aika ja paikka

Kevät 1 2022

Oppimateriaalit

Materiaalit ja suositeltava aineisto löytyy moodlest
Työpajan suunnitteluun ja sisältöön tulee hankkia aineisto itsenäisesti

Opetusmenetelmät

Läsnäolovelvollisuus 80%, työpajat 100%
Opinnot toteutetaan yhteistoiminnallisesti, tutkivasti, kokeilevasti ja kokemuksellisesti. Opintojakson alussa tulee tehdä ennakkotehtävä. Opintojakson opetussisältö koostuu toiminnallisista, aisteja ja mielikuvitusta virittävistä harjoituksista sekä työskentelystä sanallisen ja sanattoman ilmaisun, valokuvan, musiikin, draaman sekä kehon alueella. Osallistava työpajatyöskentely päättää kurssin.
Kurssin kantavana teemana on asiakkaan hyvinvoinnin tukeminen. Oppimistehtävät koostuvat itsenäisestä työskentelystä kirjallisessa sekä visuaalisessa muodossa sekä yhteistoiminnallisesta työpajatyöskentelystä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista lähijaksojen työskentelyyn (work-shopit pakollisia) sekä oppimistehtävien tekoa yksin ja ryhmässä.
Tavoitteena opintojaksolla on:
Tutustuminen eri taidelähtöisiin menetelmiin ja niiden kokeileminen.
Ryhmän työskentelyn suunnittelu ja ohjaus.
Sosiaalialalla käytettäviin taidelähtöisiin menetelmiin tutustuminen sekä osallistavan työpajan rakentaminen, toteuttaminen ja arviointi pienryhmässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Työpajat 3/2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijoiden ohjaamat työpajat arvioidaan.
Itsearviointi, vertaisarviointi, ohjaajien arviointi.

Tyydyttävä (1- 2):
Opiskelijat ovat paneutuneet heikosti työpajan suunnitteluun. Aiheen rajaus ja sekä työskentelyn johdonmukaisuus ontuu. Työpajan toteutus on yllätyksetön ja ohjaus onnistuu vain hetkellisesti. Taidelähtöinen työskentely ei herätä mielenkiintoa osallistujissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijat ovat perehtyneet hyvin työpajan suunnitteluun ja käsittelevät valitsemaansa aihetta mielenkiintoisesti. Työpajan toteutus ja sen ohjaus onnistuu. Työpajassa sovelletaan valmista työskentelymallia. Opiskelijat välttävät riskinottoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijat ovat perehtyneet erittäin hyvin työpajan suunnitteluun ja käsittelevät syvällisesti sekä monipuolisesti valitsemaansa aihetta. Työpajan toteutus ja sen ohjaus on innostavaa, oivaltavaa ja hallittua. Taidelähtöisiä menetelmiä osataan soveltaa luovasti työpajassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa opetuksessa (vähintään 80%) ja että ennakkotehtävä ja välitehtävät on hyväksytysti suoritettu.
Opiskelija osallistuu työpajan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
Työpajoissa tulee olla 100% läsnä.
Työpajan kirjallinen suunnitelma 0-5
Työpaja hyväksytty / hylätty
Opintojakson lopullinen arviointi 0-5