Siirry suoraan sisältöön

Monikulttuurinen työ (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL22OJ-19016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 01.04.2022

Ajoitus

08.04.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Leila Nisula

Vastuuhenkilö

Leila Nisula

Opiskelijaryhmät

  • KA71S21K
    Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa erotella omaan ja vieraaseen kulttuuriin liittyviä ennakkokäsityksiä, arvoja ja asenteita (TO, AO)
- tunnistaa keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia (TO, AO)
- osaa kuvata Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja sen yhteyksiä kansainväliseen politiikkaan (TO, EH)
- osaa kuvata kotoutumista tukevan palvelujärjestelmän sekä jäsentää kotoutumisprosessia tukevia ja estäviä tekijöitä (EH, TO)
- löytää ratkaisuja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja toimintakykyä sekä edistää suvaitsevaisuutta (TO, EH, LO)
Sisältö:
- kulttuurien välinen viestintä
- maahanmuuttopolitiikka
- turvapaikanhakuprosessi
- akkulturaatioprosessi
- kotoutuminen

Sisältö

Sosiaalialan työ monikulttuurisissa ympäristöissä.

Sisältö:
- kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus
- kulttuurien keskeiset yhtäläisyydet ja erot
- pakolaiset, siirtolaiset, maahanmuuttajat, paluumuuttajat jne.
- kulttuurienvälisen ohjaus-ja neuvontatyön perusteet
- uskonnot ja maailmankatsomukset
- maahanmuuttajien elämäntilanne: muutosprosessit, kriisit
- pakolaisuutta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö ja ulkomaalaispolitiikka
- akkulturaatioprosessi ja kotoutuminen
- osallisuus-selviytyminen-vaikuttaminen
- maahanmuuttajat osana suomalaista yhteiskuntaa; asiakkaana eri palveluissa, sosiaaliturva

Pääteemat, joita käsitellään kontaktiopetuksessa
1. Kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus
2. Peruskäsitteet, maahanmuuttotyön taustaa.
3. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja sen tukeminen; erityisesti luontolähtöiset menetelmät.
4. Maahanmuuttajien elinolot Suomessa.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu työsuunnitelman mukaisesti etäopetuksena (AC)

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali ja kurssin alussa ilmoitettava ajankohtainen kirjallisuus, myös kansainväliset julkaisut

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy etäkontaktiopetusta (AC), sekä itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä, Moodle-oppimisalustalla. Opintojaksoon sisältyvissä tehtävissä hyödynnetään työelämäyhteyksiä sekä Lapin amk:ssa monikulttuurisuuteen liittyviä hankkeita.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö monikulttuuristen toimintayksiköiden ja hankkeiden kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa - uusinnat tutkintosäännön mukaisesti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lapin amk:n ahot-käytänteet

Sisällön jaksotus

Peruskäsitteet
Vuorovaikutus asiakastyössä: Kulttuurinen kompetenssi ja kulttuurisensitiivisyys
Maahanmuuttopolitiikka, -palvelut, toimijat ja lainsäädäntö
Kotoutumisen tukeminen sosionomin työssä
Monikulttuurisen työn hyviä käytäntöjä ja hankkeita

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Oppimistehtävät; toiminnallinen projekti ja /tai tehtävä (vertaiskommentointi ja suullinen palaute) sekä tentti (arvioidaan)
Tentin arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa kuvata keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia mutta niiden hyödyntäminen kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä jää puutteelliseksi Opiskelija osaa määritellä muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn liittyvät perusperiaatteet Suomessa. Hän osaa nimetä kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija tunnistaa joitakin keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia ja osaa eritellä niitä kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Opiskelija on perehtynyt hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän osaa selittää kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää keskeiset kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittävät ulottuvuudet ja osaa soveltaa näitä luovasti kulttuurienvälisessä viestinnässään yksilö -ja yhteisötasolla. Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän käsittelee syvällisesti sekä monipuolisesti kotoutumisprosessia ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän löytää ratkaisuja tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista vaativissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINTIMENETELMÄT:
Opintojakson osatehtävät (hyv/hyl)
Tentti: Numeerinen arviointi (0-5)


ARVIOINTIKRITEERIT:
Tyydyttävä: (T1-2)
Opiskelija osaa kuvata keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia mutta niiden hyödyntäminen kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä jää puutteelliseksi Opiskelija osaa määritellä muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn liittyvät perusperiaatteet Suomessa. Hän osaa nimetä kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Hyvä (H3-H4)
Opiskelija tunnistaa joitakin keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia ja osaa eritellä niitä kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Opiskelija on perehtynyt hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän osaa selittää kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Kiitettävä (K5)
Opiskelija ymmärtää keskeiset kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittävät ulottuvuudet ja osaa soveltaa näitä luovasti kulttuurienvälisessä viestinnässään yksilö -ja yhteisötasolla. Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän käsittelee syvällisesti sekä monipuolisesti kotoutumisprosessia ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän löytää ratkaisuja tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista vaativissa tilanteissa.