Siirry suoraan sisältöön

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL39OJ-19007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 07.03.2022

Ajoitus

14.03.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Tarja Jussila

Vastuuhenkilö

Tarja Jussila

Opiskelijaryhmät

 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa tunnistaa ja arvioida erityistä tukea tarvitsevan tai vammaisen lapsen ja nuoren erityistarpeet (TO)
- tietää ensitiedon ja varhaiskuntoutuksen merkityksen ja periaatteita ohjaus- ja neuvontatyössä (TO)
- osaa käyttää ja soveltaa lapsi- ja perhelähtöisiä työskentelymuotoja (EH)
Sisältö:
- erityisen tuen tarpeiden tunnistaminen ja palvelutarpeen arviointi
- ensitieto ja varhaiskuntoutus
- ohjaus- ja neuvontatyö sekä lapsi- ja perhelähtöiset työtavat

Sisältö

- vammaisen lapsen/nuoren kasvun tukeminen ja tuen tarpeiden tunnistaminen
- perheen tukeminen; psykososiaalisen tuen muodot
- vertaistuen merkitys/kolmannen sektorin tarjoamat mahdollisuudet
- lainsäädännön merkitys

Aika ja paikka

Kevät 2022, 2.periodi.

Oppimateriaalit

Materiaalia päivitetään moodleen
esim. Oksanen & Sollasvaara (toim.). Esteille hyvästit! Opas autismikirjon sekä adhd- ja Tourette -oireisten lasten kasvattajille.

Opetusmenetelmät

Läsnäolovelvollisuus 80% kontaktiopetuksessa (myös AC on kontaktiopetusta)
- ennakkotehtävä 15.3 tunneille (moodlessa)
- vuorovaikutukselliset luennot
- yksilö- / ryhmätehtävät kontaktitunneilla
- välitehtävät, joiden purku tunneilla
- mahdollinen työelämävierailija(t)
- asiakastyöhön liittyvä oppimistehtävä (Hyvinvointipysäkin toimintaa hyödyntäen)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hyvinvointipysäkin kautta suoritettava oppimistehtävä
Työelämävierailija(t)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävän palautukseen on kolme "eräpäivää". Opiskelijalle merkitään hylätty, jos ei ole ensimmäiseen ”eräpäivään” mennessä palauttanut vaadittuja suorituksia. Sen jälkeen opiskelijalla on oikeus kahteen uusintapalautukseen, jolloin opintojakson suoritukset oltava tehtynä/ uusittava. Mikäli suorituksesta ei saa hyväksyttyä kolmella suorituskerralla, merkitään opintojakso hylätyksi. Tämä tarkoittaa uudelleen opintojaksolle tulemista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.
Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarviointi 0-5
Arviointikriteerit löytyvät moodlesta