Siirry suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, lastenkulttuuri ja taidekasvatus (10 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL49OJ-19008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 10.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Sari Leppälä
 • Tarja Jussila

Vastuuhenkilö

Sari Leppälä

Opiskelijaryhmät

 • KA71S20K2
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K1
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa soveltaa lapsen ohjaamisen periaatteita varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa
- suunnittelee, toteuttaa ja arvioi lasten omaan leikkiin, kerrontaan ja ilmaisuun perustuvaa taidekasvatusta
- osaa toimia lapsilähtöisesti sekä huomioi lasten kehitystason sekä pedagogiset ja didaktiset tarpeet toiminnan lähtökohtana
- laajentaa ja syventää käsitystään lastenkulttuurista ja sen ilmenemismuodoista sekä ymmärtää lastenkulttuurin merkityksen lapsen kehitykselle
- ymmärtää leikkipedagogiikan perusperiaatteet
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida leikkipedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa
Sisältö:
- Pedagogiikka, lapsihavainnointi ja ohjaaminen, didaktiset lähtökohdat
- Leikkipedagogiikan perusperiaatteet
- Leikkipedagoginen suunnittelu, toteutus ja arviointi
- Lastenkulttuuri ja sen merkitys lasten kehitykselle

Edeltävät opinnot: Varhaiskasvatus ja oppimisen ja kehityksen tuki 5 op

Sisältö

- Pedagogiikka, lapsihavainnointi ja ohjaaminen, didaktiset lähtökohdat - Kokopäiväpedagogiikka

- Leikkipedagogiikan perusperiaatteet
- Leikkipedagoginen suunnittelu, toteutus ja arviointi
- Lastenkulttuuri ja sen merkitys lasten kehitykselle

Aika ja paikka

Kevät 2022

Opetusmenetelmät

Läsnäolovelvollisuus 80% AC kontaktiopetuksessa
•Vuorovaikutukselliset luennot AC:ssä
• välitehtäviä
* pieniä ryhmätehtäviä kontaktitunneilla
* Oppimispäiväkirja
•Toiminnallisen projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi
- Toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi yksin tai parin kanssa, huomioiden Koronan aiheuttamat rajoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektin toteutus varhaiskasvatusympäristössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Projektin palautus 9.5.2022, 1. uusintapalautus 23.5.2022 ja 2. uusintapalautus 6.6.2022 ( Arviointi voi jäädä elokuulle, mutta pisteet tulevat keväälle -22)
Oppimispäiväkirja
Oppimispäiväkirjan palautus 22.5.2022
1. uusinta 5.6.2022
2.uusinta 12.6.2022 (arviointi syksyllä, pisteet keväälle 2022)

Sisällön jaksotus

Kevät 2022 1. ja 2. periodi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelijan toiminnan dokumentoinnissa ja toteutuksessa näkyy käsiteltyjen teemojen sisäistäminen. Toteutus on suhteellisen mekaanista. Osaamistavoitteet toteutuvat jossain määrin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelijan toiminnan dokumentoinnissa ja toteutuksessa näkyy käsiteltyjen teemojen sisäistäminen hyvin. Toteutuksessa on käytetty luovuutta. Osaamistavoitteet toteutuvat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelijan toiminnan dokumentoinnissa ja toteutuksessa näkyy käsiteltyjen teemojen erinomainen sisäistäminen. Toteutuksessa on käytetty luovuutta monipuolisesti ja innostavasti. Osaamistavoitteet toteutuvat erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty (0):
Opiskelijan toiminnan dokumentoinnissa ja toteutuksessa ei näy käsiteltyjen teemojen sisäistämistä. Osaamistavoitteet eivät toteudu.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektin suunnitelman ja arvioinnin arviointi 0-5 (50%)
Oppimispäiväkirja 0-5 (50%)
Välitehtävien palauttaminen ja hyväksytysti suorittaminen.
Vähintään 80% läsnäolo tunneilla ja aktiivinen osallistuminen