Siirry suoraan sisältöön

Osallistavat ja aktivoivat työmenetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL50OJ-19009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 14.03.2022

Ajoitus

22.03.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Riikka Korhola

Vastuuhenkilö

Riikka Korhola

Opiskelijaryhmät

 • KA71S20K2
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K1
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- syventää asiakastyömenetelmäosaamista (EH; TO)
- osaa tukea ja aktivoida asiakkaan voimavaroja, osallisuutta ja toimijuutta (EH; TO; LO)
- tuntee sosiaalipedagogisen työorientaation mahdollisuudet osallisuuden edistäjänä ja osaa soveltaa työotetta eri-ikäisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa
Sisältö:
- osallisuuden ja aktiivisen toiminnan mahdollistaminen ja tukeminen
- osallistavat ja aktivoivat yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmät ja niiden tarkoituksenmukainen soveltaminen erilaisissa toimintaympäristöissä

Sisältö

Osallistamisen ja aktivoimisen pyrkimys sosiaalialalla. Vuorovaikutuksen rakentaminen asiakkaiden kanssa asiakkaiden toimijuuden vahvistamiseksi.
Tutustutaan erilaisiin sosiaalialalla käytettäviin osallistaviin ja aktivoiviin työmenetelmiin sekä sovelletaan valittua työmenetelmää oppimistehtävässä asiakkaiden kanssa työskenneltäessä

Oppimateriaalit

Perusmateriaalina opintojaksolle on teos Roivainen Irene, Ranta-Tyrkkö Satu 2016; Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat teos. Teosta hyödynnetään myöhemmin mm. asiakkaiden kanssa suunniteltavassa ja toteutettavassa osallistavassa työskentelyssä. Työskentelystä sovitaan opintojakson alussa. Lisäksi opettajan Moodleen lisäämä materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja opetuskeskustelut. Itsenäinen työskenteleminen asiakkaiden kanssa osallistavia ja aktivoivia menetelmiä soveltaen. Itsenäisen työskentelyn tavoitteena vuorovaikutuksen rakentaminen asiakkaiden kanssa asiakkaiden toimijuuden vahvistamiseksi. Asiakkaiden kanssa työskentelyn kokonaisuus rakentuu yhteisestä toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja sen arvioinnista. Asiakastyöskentelyn kokemukset jaetaan yhteisessä päätöskeskustelussa.
Annettuun kirjallisuuteen perehtyminen ennen opintojakson alkua (ennakkotehtävä) sekä opintojakson kuluessa itsenäinen tiedonhankinta. Oppimistehtävänä kirjallinentyö/tentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toiminnallisen ohjauksen suunnittelu ja toteutus työelämässä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien palautus aikataulun mukaisesti.
Kirjallisen tehtävän arviointi.
Itsenäisen toiminnallisen toteutuksen arviointi.
Läsnäolo lähiopetuksessa 80 %.