Siirry suoraan sisältöön

Dokumentointi sosiaalialan työssä (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL52OJ-19010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 07.03.2022

Ajoitus

14.03.2022 - 12.06.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Teija Kynkäänniemi

Vastuuhenkilö

Teija Kynkäänniemi

Opiskelijaryhmät

 • KA71S20K2
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K1
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää dokumentoinnin lainsäädännön, oikeudet ja velvoitteet
- ymmärtää dokumentaation sosiaalialan työkäytäntönä
- osaa dokumentoida ja käyttää dokumentoinnin välineitä ja tietokantoja
- tunnistaa ja kehittää omaa ammatillista dokumentoinnin tapa
Sisältö:
- Dokumentoinnin ja kirjaamisen lainsäädäntö ja etiikka (henkilötietolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakatietojen sähköisestä käsittelystä, sosiaalihuollon asiakastietolaki)
- Erilaiset asiakirjatyypit
- Dokumentointi asiakastyön välineenä ja kuvaajana
- Asiakkaan rooli ja osallisuus dokumentoinnissa

Sisältö

- Dokumentoinnin ja kirjaamisen lainsäädäntö ja etiikka (henkilötietolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakatietojen sähköisestä käsittelystä, sosiaalihuollon asiakastietolaki)
- Erilaiset asiakirjatyypit
- Dokumentointi asiakastyön välineenä ja kuvaajana
- Asiakkaan rooli ja osallisuus dokumentoinnissa

Aika ja paikka

Kevään 2022 II-periodi.

Oppimateriaalit

Opettajan koostama oppimateriaali löytyy digitaalisena Moodlesta, mm.
Günther, K. 2015. Asiakasdokumentaatio arviointina mielenterveystyön arjessa: Tutkimus ammatillisesta kirjaamisesta.
KansaKoulu-kirjaamisvalmennuksen materiaali.
Kääriäinen, A. 2016. Sosiaalityön dokumentointi - suhde tietoon ja toimintaan. Teoksessa Vastavuoroinen sosiaalityö.
Laaksonen, M. ym. 2011. Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa - opastusta asiakastiedon käyttöön ja kirjaamiseen.
Vierula, T. 2017. Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta.
Dokumentointikäytäntöjä avaavat opetusvideot.

Opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä, jossa opiskelija pysähtyy pohtimaan kokemuksiaan ja näkemyksiään dokumentaation roolista sosiaalialalla. Ennakkotehtävää käsitellään kurssin orientaatioluennoilla, joissa syvennytään dokumentointiin ja kirjaamiseen sosiaalialan ammatillisten käytänteiden ja kehittämisen näkökulmista. Luento-osuus järjestetään koko ryhmälle yhtäaikaisesti, jonka jälkeen jakaannutaan pienempiin ryhmiin dokumentaatioharjoitusten tekemistä varten. Harjoitusten osalta on 100% läsnäolovelvoite. Opiskelija palauttaa jokaisen harjoituskerran jälkeen oman kirjallisen tuotoksensa, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakso päättyy kurssitenttiin, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa perehtymällä opettajan osoittamaan tentti- ja luentomateriaaliin sekä soveltamalla tätä tietoperustaa sosiaalialan asiakastilanteiden dokumentaatioon, mihin kurssin harjoituksissa on valmentauduttu. Tenttiin valmistautumisen tueksi Moodle-alustalla on oppimista tukevia tehtäviä ja visoja, joista on mahdollista saada lähtöpisteitä tenttiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toukokuu 2022.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla on seuraavat teemat
- Dokumentoinnin rooli sosiaalialalla
- Erilaiset asiakirjatyypit
- Asiakkaan osallisuus dokumentaatiossa
- Dokumentaation liittyvä lainsäädäntö ja etiikka

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija tietää ja tunnistaa dokumentointia ohjaavan lainsäädännön sekä dokumentoinnin merkityksen ammatillisessa toiminnassa. Opiskelija tietää dokumentoinnin välineitä ja tietokantoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa dokumentoida ja tuntee hyvin dokumentointia ohjaavan lainsäädännön sekä sen merkityksen ammatillisessa toiminnassa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida dokumentoinnin merkitystä ammatillisessa toiminnassa. Opiskelija hallitsee erinomaisesti dokumentointia ohjaavan lainsäädännön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla hylätty-5. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää, että kaikki opintojaksoon kuuluvat suoritukset on palautettu.
Arviointi perustuu opintojaksolla tehtyihin oppimistehtäviin sekä kurssitenttiin.
Arviointikriteerit:
Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida dokumentoinnin merkitystä ammatillisessa toiminnassa. Opiskelija hallitsee erinomaisesti dokumentointia ohjaavan lainsäädännön.
Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa dokumentoida ja tuntee hyvin dokumentointia ohjaavan lainsäädännön sekä sen merkityksen ammatillisessa toiminnassa
Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija tietää ja tunnistaa dokumentointia ohjaavan lainsäädännön sekä dokumentoinnin merkityksen ammatillisessa toiminnassa. Opiskelija tietää dokumentoinnin välineitä ja tietokantoja.