Siirry suoraan sisältöön

Projektiosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL54OJ-19007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 07.03.2022

Ajoitus

14.03.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Martti Ainonen

Vastuuhenkilö

Martti Ainonen

Opiskelijaryhmät

 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija:
- tiedostaa sosiaalipalvelujen kehittämistarpeita ja omaksuu valmiuksia ja menetelmiä kehittää palveluja
- oppii tarkastelemaan projekti- ja hanketoimintaa kehittämistyön muotona
- tuntee projektiorganisaation rakenteena ja osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia kehitysprojekteja ja hankkeita
- tuntee projektien erilaiset alueelliset, kansalliset ja kansainväliset rahoitusmallit ja ymmärtää projektin taloushallinnon keskeiset periaatteet ja menetelmät
Sisältö:
- projekti käsitteenä ja työtapana
- projektityö ja hanketoiminta asiakastyön ja palveluiden kehittämisen välineenä
- erilaiset alueelliset, kansalliset ja kansainväliset kehittämishankkeet ja niiden rahoituslähteet ja -mallit
- projektin ohjaus- ja johtamismenetelmät ja työkalut
- projektin elinkaariajattelu, resurssien ja aikataulujen hallinta
- projektin ja projektimaisen työskentelyn tarvelähtöinen suunnittelu, toteutus, raportointi, seuranta, arviointi ja päättäminen

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kemi 14.3.- 31.5.2021

Oppimateriaalit

Moodle alustalla oleva opetusmateriaali sekä aiheeseen liittyvä kirjallisuus.
Innokylä: https://www.innokyla.fi
Mäntyneva, Mikko (2016) Hallittu projekti. Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. Kauppakamari
Paasivaara Leena, Suhonen Marjo & Virtanen Petri 2011. Projektijohtaminen hyvinvointipalveluissa. Tietosanoma.
Pelin, R. (2011). Projektihallinnan käsikirja (7. uud. p.). Helsinki.
Silfverberg Paul (2007) IDEASTA PROJEKTIKSI. Projektinvetäjän käsikirja (2007) Edita publishing oy.
Projekti-instituutti: https://www.projekti-instituutti.fi
STEA. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (2017). Hakuopas.
Suopajärvi Leena (2013) Opas projektiarviointiin. Lapin yliopisto.

Opetusmenetelmät

Yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä toteutuksen aikana. Yksilöllinen työskentely ja yhteistoiminnallinen oppiminen, aktivoivia kirjoitustehtäviä, ryhmäkeskusteluja sekä oheislukemistojen hyödyntämistä. Tehtäviä ja työskentelyä myös Moodle alustaa hyödyntäen.
Opiskelija saa palautetta toteutuksen aikana tehtävistään muilta opiskelijoilta ja opettajalta. Osa tehtävistä arvioidaan hyväksytty/hylätty ja lopuksi tehtävä itsenäinen kirjallinen työ "Projektisuunnitelma" 0-5 annettujen arviointikriteereiden mukaisesti.
Läsnäolovelvoite 80%. Oppimistehtävien tekeminen ja työskentely Moodle alustalla vaativat aktiívista läsnäoloa ja ne tukevat itsenäisen tehtävän suorittamista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan opiskelija voi tehdä projektisuunnitelman organisaatiolle, jossa on työssä tai työharjoittelussa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osasuoritukset ja tehtävät tehdään opintojakson toteutuksen aikana ja ne palvelevat kirjallisen lopputyön "Projektisuunnitelma" laatimista, mikä palautetaan toteutuksen lopussa.

Kansainvälisyys

Ei

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-prosessin kautta hyväksilukuja saaneiden kanssa voidaan sopia osasuorituksista.

Sisällön jaksotus

Kontaktiopetus vahvistetun työsuunnitelman mukaisesti ja Moodle alustalla työskentelyä toteutuksen aikana. Toteutuksen päätteeksi kirjallisen työn "Projektisuunnitelma" palautus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija tietää ja tunnistaa projektimuotoisen kehittämistyön perusteita sekä tunnistaa sosiaalipalvelujen kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija hallitsee projektimuotoisen kehittämistyön perusteet ja osaa suunnitella projekteja kehittämistarpeiden pohjalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa projektimuotoista kehittämistyötä ammatillisessa toiminnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessin aikainen arviointi toteutuksen aikana vertaispalautteena muilta opiskelijoilta ja opettajalta sekä suullisesti että kirjallisesti. Oppimistehtävien arviointi ja palaute hyväksytty/hylätty.
Itsenäisen oppimistehtävän arviointi 0-5 annetujen arviointikriteeiden mukaisesti.